,
Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008–2015
poniedziałek, 30 lipca 2007 00:00
W związku z opracowywaniem „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008–2015.” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku zwraca się z prośba o udzielenie informacji dotyczących obszarów działań realizowanych przez Państwa na rzecz osób niepełnosprawnych.
   Budowa programu uwzględnia obszary działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodne z Zasadami Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Obszary te są następujące:

     1. Kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, – czyli informowanie o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych; rozprzestrzenianie wiedzy
o takich samych prawach i obowiązkach wszystkich obywateli, również niepełnosprawnych; kreowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej,

Przykładowe zadania:
a) imprezy integracyjne,
b) akcje świadomościowe, w tym:
- kampanie informacyjne,
- konkursy,
- konferencje,
- grupy/instytucje lobujące.

     2. Działania z zakresu opieki medycznej (zdrowia), – czyli działania mające na celu wczesne wykrywanie, diagnozę i leczenie uszkodzeń; szkolenie personelu medycznego
i opiekuńczego w tym zakresie; dostęp do opieki medycznej, odpowiednich metod technologii i sprzętu,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) wczesna interwencja i leczenie, w tym:
- profilaktyka medyczna – ogół społeczeństwa,
- diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju,
- rehabilitacja medyczna,
- budowanie i funkcjonowanie ośrodków wczesnej interwencji i rehabilitacyjnych,
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- wypożyczalnie sprzętu,
- promocja zdrowia i profilaktyka, w tym:
- nakierowana na osoby niepełnosprawne,
- nakierowana na dzieci i młodzież,
- nakierowana na ogół społeczeństwa,

     3. Rehabilitacja społeczna i służby wspierające, – czyli organizacja usług rehabilitacyjnych, zapewnienie ich powszechności, włączenie rodzin i środowiska osób niepełnosprawnych
w rehabilitację, zapewnienie im wsparcia; wsparcie dla instytucji zapewniających rehabilitację społeczną i opiekę,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) turnusy rehabilitacyjne,
b) tworzenie lub wspieranie funkcjonowania domów pomocy społecznej i innych instytucji opiekuńczych,
c) tworzenie lub wspieranie warsztatów terapii zajęciowej,
d) stworzenie systemu:
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- wsparcia wolontariatu,
- usprawnienia systemu pomocy i koordynacji działań,
e) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne:
- spotkania lub grupy terapeutyczne/wspierające dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich,
- szkolenia lub warsztaty dla rodziców i bliskich,
- świetlice dla dzieci lub dorosłych,
- indywidualna pomoc psychologiczna,
- asystent osobisty,

     4. Dostęp do środowiska fizycznego, – czyli dostosowanie mieszkań, budynków użyteczności publicznej oraz transportu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) bariery architektoniczne, w tym:
- przystosowanie mieszkania i jego najbliższego otoczenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- przystosowanie budynków publicznych i infrastruktury,
b) przystosowanie transportu, w tym:
- miejsca i karty parkingowe,
- komunikacja miejska/ogólnodostępna,
- komunikacja specjalna, tzn. związana z dowożeniem do ośrodków, instytucji itp.,

     5. Dostęp do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej – czyli dostosowanie sposobów przekazywania informacji do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, , w tym:
- informatory,
- bank danych/informacji na temat instytucji, form pomocy itp.,
- punkt informacji lub doradczo-konsultacyjny, działalność informacyjno-doradcza,
- spotkania,
b) komunikacja, w tym:
- wykorzystywanie środków technicznych ułatwiających komunikację,
- szkolenia dla sektora usług,

     6. Edukacja osób niepełnosprawnym - czyli edukacja integracyjna; udostępnianie edukacji dla wszystkich uczniów; zaspokajanie specjalnych wymagań i potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych; edukacja specjalna,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) działania diagnostyczne i wyrównywanie szans,
b) działania systemowe i kadrowe,
c) edukacja integracyjna,
d) edukacja specjalna,

    7. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa, – czyli wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy; szkolenia i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych; podnoszenie świadomości pracodawców,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) szkolenia zawodowe,
b) doradztwo i pośrednictwo zawodowe,
c) pożyczki/dofinansowanie do kredytu na rozpoczęcie działalności,
d) przystosowanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy,
e) tworzenie lub wsparcie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
f) realizacja programu JUNIOR
g) tworzenie stanowisk pracy,
h) promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
i) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
j) diagnoza lokalnego rynku pracy,

     8. Potrzeby wyższego rzędu: kultura, sport, rekreacja, turystyka, religia, – czyli umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu kulturalnym
i religijnym; rozwój usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) sport, rekreacja i turystyka, w tym:
- sekcje \ zajęcia,
- konkursy/zawody,
b) dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki, kultura, w tym:
- imprezy,
- sekcje \ zajęcia,
- konkursy,
d) religia

     9. Informacja i badania naukowe, – czyli zbieranie danych i przeprowadzanie badań różnych aspektów życia osób niepełnosprawnych i upowszechnianie tej wiedzy,

Przykładowe zadania w ramach obszaru:
a) badania w tym:
- diagnoza, monitorowanie środowiska osób niepełnosprawnych i inne,
- baza danych o osobach niepełnosprawnych.


     Bezpośrednimi, stałymi odbiorcami Programu będą mieszkańcy powiatu brzeskiego tj. 14.754 osób niepełnosprawnych (dane uzyskane podczas NSP 2002 r.) i członkowie ich rodzin. Odbiorcami pośrednimi będą przede wszystkim organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, czyli min. Państwo. Realizacja tego programu przyniesie korzyść nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale całej społeczności powiatu brzeskiego. Gwarantem sukcesu powinna być zasada, że wszystkie działania będą podejmowane na zasadzie dialogu i współpracy z organami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, mamy, więc nadzieję, iż taką współprace uda nam się z Państwem nawiązać.

 

         Z poważaniem
         Dyrektor PCPR w Brzesku
         Inż. Stanisław Lambert

 

Ankieta dotycząca stopnia przystosowania budynków uzyteczności publicznej stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Informacja dotycząca planowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008 - 2015 w powiecie brzeskim