,
"W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych z Powiatu
poniedziałek, 25 sierpnia 2008 00:00
"W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przystąpiło do realizacji projektu systemowego "W stronę samodzielności – warsztaty dla osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego’’. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dwie grupy uczestników: osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych ( 12 osób ) oraz osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku i Zawadzie Uszewskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku ( 12 osób ). Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Brzesku. W ramach realizacji projektu uczestnikom zostały zaproponowane kursy zawodowe: Profesjonalny handlowiec, Florysta, Monter płyt gipsowo – kartonowych oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych ( zajęcia z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym i ekonomistą ). Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nabędą umiejętność pracy w zespole, umiejętności komunikacyjne, osiągną większą świadomość praw i obowiązków pracowniczych, zwiększy się ich motywacja oraz zainteresowanie podjęciem pracy. Zainteresowanie udziałem w projekcie było bardzo duże, jednak ze względu na ograniczone środki w bieżącym roku wsparciem może być objęta tylko grupa 24 osób. W następnych latach PCPR w Brzesku planuje realizację kolejnych projektów, które będą adresowane do większej grupy uczestników.