,
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH
piątek, 07 marca 2014 06:46

projektBrzesko, dn. 7.03.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

 

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B

32-800 BRZESKO

TEL. 14 66 300 31

FAX. 14 66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa

 

 

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest niżej wymienionych sal:

 1. Sali szkoleniowej: sala wyposażona w stoliki i krzesełka dla minimum 55 osób, sprzęt multimedialny (projektor), ekran, flipchart z kompletem pisaków, stolik dla trenera. Sala powinna zapewnić komfort pracy, posiadać dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia.
 2. Sali komputerowej: sala (pracownia) komputerowa wyposażona w minimum 15 stacji roboczych z dostępem do internetu poprzez wi-fi lub sieć LAN, dodatkowo wyposażona w ekran i projektorem multimedialny;
 3. Sali świetlicowej: sala przystosowana dla dzieci również tych z orzeczoną niepełnosprawnością. Sala powinna oferować możliwość, prowadzenia gier planszowych jak i ruchowych. Wyposażenie takiej Sali powinny stanowić gry planszowe, TV, gry sprawnościowe, materace, artykuły szkolne tj. bloki rysunkowe, kredki, pisaki, specjalne nożyczki dla dzieci i inne przybory umożliwiające rozwój zdolności artystycznych.Oferent powinien zapewnić nieograniczony dostęp do zaplecza sanitarnego w bezpośrednim sąsiedztwie sali dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie trzy sale 

  muszą być dostępne od godz. 8.00 do 19.00. min. 4 dni w tygodniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, celem realizacji zajęć z  uczestnikami projektu.

  Koszty mediów, w tym ogrzewania w okresie grzewczym, i sprzątania używanych pomieszczeń będą zawierać się w cenie wynajmu.

  Oferowane pomieszczenia powinny znajdować się w Brzesku lub w miejscowości oddalonej od Brzeska nie więcej niż o 10 km.

  Zmówienie będzie wykonywane w terminie od 14.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

 3. Warunki i termin składania ofert:

 

- Ofertę należy wysłać na załączonym do zapytania formularzu (załącznik nr 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego;

 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

 

- Termin składania oferty od 07.03.2014 r. do 13.03.2014 r.

4.Kryteria wyboru oferty:

1.Cena – 80 pkt

 

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 80 pkt

2. Siedziba oferenta

 

- w Brzesku lub do 10 km – 20 pkt

 

- powyżej 10 km – 0 pkt

5. Tryb postępowania:

 

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. i) w brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności najmu i dzierżawy.”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

 

6.Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

 projekt

 

 

„Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Brzesko, dn. ………………………….

FORMULARZ OFERTY

 1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto za wynajem trzech sal: …………………………………zł/godz.

Podatek VAT: ……………………………...zł.

Cena brutto za wynajem trzech sal: ………………………………..zł/godz.

Słownie brutto: ………………………………………………………………………..zł.

3. Oświadczam, iż sale znajdują się w ………………………… (podać miejscowość) w odległości ………… km od Brzeska.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                                       ……………………………………

                                                                                Podpis osoby upoważnionej