,
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI
piątek, 14 marca 2014 12:51

Brzesko, dn. 14.03.2014

PCPR w Brzesku informuje, iż w związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie o wynajem sal dla uczestników projektu systemowego w 2014r. W związku z tym ponawiamy ogłoszenia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

tel: 14 66 300 31

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa, tel. 512 075 953

2.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia stanowi:

  1. najem sali szkoleniowej: sala szkoleniowa na potrzeby przeprowadzania szkoleń
    i warsztatów dla beneficjentów projektu. Zamawiający wymaga, aby sala zapewniała dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia, a także była wyposażona
    w stoliki i krzesła dla minimum 35 osób oraz stolik dla prowadzącego. Zamawiający wymaga ponadto dostępności sali trzy razy w tygodniu w godzinach od 14:30 do 19:30 przez cały okres realizacji zajęć w ramach projektu to jest do dnia 31 grudnia 2014 roku.
  2. najem świetlicy: sala (świetlica) wraz z krzesełkami i stolikami, przeznaczona dla min. 23 dzieci. Sala powinna oferować możliwość, prowadzenia gier planszowych jak i ruchowych oraz posiadać szafkę z możliwością zamknięcia do przechowywania zabawek. Termin oraz godziny najmu każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym.

Koszty mediów, w tym ogrzewania w okresie grzewczym, i sprzątania używanych pomieszczeń będą zawierać się w cenie wynajmu.

Oferowane pomieszczenia powinny znajdować się w Brzesku lub w miejscowości oddalonej od Brzeska nie więcej niż o 10 km.

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od 24.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

3.Warunki i termin składania ofert:

 

- Ofertę należy wysłać na załączonym do zapytania formularzu (załącznik nr 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko
z dopiskiem: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego;

 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

 

- Termin składania oferty od 14.03.2014 r. do 19.03.2014 r.

4.Kryteria wyboru oferty:

 

  1. Cena – 80 pkt

 

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 80 pkt

 2.Siedziba oferenta

 

- w Brzesku lub do 10 km – 20 pkt

 

- powyżej 10 km – 0 pkt

5.Tryb postępowania:

 

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. i) w brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności najmu i dzierżawy.”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

 

6. Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.