,
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE
czwartek, 20 marca 2014 12:01

projektBrzesko, dn. 20.03.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa, tel. 512 075 953

 

2.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, napoje + woda) i jednego ciepłego posiłku dla grupy od 10 do 55 osób w  czasie zajęć, które będą odbywać się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i  dostosowane do godzin zajęć uczestników projektu.

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od 24.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

3.Warunki i termin składania ofert:

Ofertę należy wysłać na załączonym do zapytania formularzu (załącznik nr 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , przesłać pocztą tradycyjną
w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego;

- Oferta powinna zwierać również przedstawienie propozycji menu

- Termin składania oferty od 20.03.2014 r. do 21.03.2014 r.

4.Kryteria wyboru oferty:

1)Cena – 80 pkt

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 80 pkt

2)Proponowane menu – 20 pkt

- menu pełne – 20 pkt

- menu ubogie – 10 pkt

- brak menu – 0 pkt

5.Tryb postępowania:

Udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

6.Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Załącznik nr 1 do zapytania

…………………, dnia…………………

FORMULARZ OFERTY

  1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
  2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
  3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

Cena netto: …………………………………zł/na osobę.

Podatek VAT: …………………………...zł.

Cena brutto: ………………………………..zł/na osobę

Słownie brutto: ………………………………………………………………………..zł.

……………………., dnia………….                                                       ……………………………………

                                                                                            Podpis osoby upoważnionej