,
KURSY ZAWODOWE-ZAPYTANIE OFERTOWE
wtorek, 22 kwietnia 2014 11:35

 

Brzesko, dn. 22.04.2014 r.

 

projektZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

32-800 BRZESKO

TEL. 14 66 300 31

FAX. 14 66 300 31/WEW.12

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

osoba do kontaktu: mgr Aneta Rzepa

2.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1)Przedmiot zamówienia stanowią usługi szkolenia zawodowego polegające na przeprowadzeniu niżej wymienionych kursów zawodowych dla uczestników projektu:

 

 1. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY – 4 osoby;
 2. ASYSTENTKA-SEKRETARKA – 1 osoba;
 3. SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ – 3 osoby;
 4. PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH – 1 osoba;
 5. CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE – 1 osoba;
 6. KADRY I PŁACE Z OBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA – 2 osoby;
 7. KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM – 1 osoba;
 8. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 2 osoby;
 9. PIELĘGNACJA DŁONI I PAZNOKCI – 1 osoba;
 10. KOSMETOLOGIA – 1 osoba;
 11. SPAWACZ – 4 osoby;
 12. DIETETYK – 2 osoby;
 13. INSTRUKTOR PILATES – 1 osoba;
 14. KURS PISANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZAKŁADANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 1 osoba;
 15. KURS MASAŻU – 1 osoba;
 16. KURS GASTRONOMICZNY – 3 osoby;
 17. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPELNOSPRAWNEJ – 1 osoba;
 18. WÓZEK WIDŁOWY – 2 osoby;
 19. ZAAWANSOWANY KURS KOMPUTEROWY/ księgowość komputerowa – 1 osoba;
 20. RECEPCJONISTKA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 1 osoba;
 21. WYCHOWAWCA KOLONIJNY, i pierwsza pomoc – 2 osoby;
 22. KURS FRYZJERSKI - 1 osoba;
 23. FLORYSTYKA – 6 osób;
 24. BARMAN – 2 osoby;
 25. KELNER – 1 osoba;
 26. MAGAZYNIER – 1 osoba;
 27. KURS PRAWA JAZDY – 1 osoba

2)W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu odzieży ochronnej

3) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.

4) Wykonawca jest zobowiązany do skierowania i sfinansowania niezbędnych badań lekarskich. Koszty te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia.

5) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą szczegółowy program oraz wstępny harmonogram szkolenia.

6) Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć na kursie otrzyma na własność materiały biurowe (zeszyt i długopis) oraz materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia) oraz harmonogram szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia.

7) Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 – 17.00. Dopuszcza się możliwość, jeśli zajdzie taka konieczność, aby pojedyncze zajęcia odbywały się w godzinach późniejszych lub w sobotę, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Zleceniodawcy i z uczestnikami projektu.

8) Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9) Po ukończeniu kursu Wykonawca wystawia zaświadczenie / certyfikat MEN potwierdzający ukończenie kursu umiejętności zawodowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych zajęć zgodnie z podstawą programową MEN

10) Wykonawca po zakończeniu realizacji kursu wystawi każdemu uczestnikowi certyfikat/ zaświadczenie oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeżeli wzór (np. MEN) nie zezwala na umieszczenie dodatkowych oznaczeń, to powinno być wręczone dodatkowe zaświadczenie z oznaczeniami.

11) Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji kursu dostarczyć do Zleceniodawcy następujące dokumenty oznaczone logotypami POKL, EFS:

 

-       potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć,

 

-       podpisane przez uczestników listy: obecności, odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych z wyszczególnieniem jednostkowym ich składu, odbioru zaświadczeń,

 

-       po jednym egzemplarzu wszelkiego rodzaju materiałów i pomocy, które otrzymają uczestnicy,

 

-       dokumentację zdjęciową z przeprowadzanych kursów na płycie CD lub DVD.

12) Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do 31.12.2020 r

13) Zamawiający zawrze dodatkową umowę powierzenia danych osobowych.

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych kursów w trakcie ich realizacji.

15) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminach ustalonych w harmonogramie, planowane zakończenie kursów 05.12.2014 r.

3.Warunki i termin składania ofert:

 

Ofertę należy wysłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: projekt. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Oferta na usługi szkolenia zawodowego w ramach projektu Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego; do dnia 30.04.2014r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie dla każdego z zadań:

 

Zadanie nr 1 - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

 

Zadanie nr 2 - ASYSTENTKA-SEKRETARKA

 

Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie kandydatek do pracy na tym stanowisku w aspekcie efektywnej współpracy z szefem oraz interesantami, jak również tworzenia „wizytówki” firmy. Program kursu sekretarsko-asystenckiego: ubieganie się o stanowisko sekretarki-asystentki, kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobowościowe sekretarki- asystentki Zasady organizacji biura i sekretariatu, rodzaje i rola sekretariatów, organizacja stanowiska pracy, specjalistyczne wyposażenie sekretariatu i obsługa urządzeń techniki biurowej, pojęcie, rodzaje i zasady redagowania pism, systemy kancelaryjne, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przechowywanie i archiwizacja dokumentów, obsługa interesantów i udzielanie informacji, asertywność i walka z codziennym stresem, zarządzanie czasem, zakres regulacji przepisów w sprawach pracowniczych, formy zatrudnienia według prawa pracy, umowy cywilnoprawne, dokumentacja zatrudnienia, delegacje służbowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze, organizacja spotkań służbowych, etykieta spotkania biznesowego, kultura i etyka zawodu sekretarki-asystentki, ubiór i cechy profesjonalnej sekretarki-asystentki, zasady savoir vivre’u, obsługa obcokrajowców w biurze, edytor tekstu i jego funkcje, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy sekretarki-asystentki, przygotowanie prezentacji (Power Point), internet i intranet (sieć firmowa), bezpieczeństwo komputera i zgromadzonych danych.

Zadanie nr 3 - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy koniecznej do pracy w handlu przy obsłudze kasy fiskalnej. Minimalny program: wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej, organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, dokumentacja sprzedaży, wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych, obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej, prawne i techniczne aspekty funkcjonowania kas fiskalnych, obsługa kas fiskalnych: typy kas fiskalnych, budowa kasy fiskalnej, dodatkowe urządzenia wspomagające pracę kasjera, obsługa kas w połączeniu z komputerowym systemem obsługi sprzedaży. Uczestnik przez cały okres szkolenia musi mieć zapewniony stały indywidualny dostęp do komputera (laptopa) i kasy fiskalnej na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewnia również na swój koszt niezbędną odzież ochronną dla części praktycznej kursu. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram

Zadanie nr 4 - PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

Celem kursu jest kompleksowe przyswojenie metod i technik współczesnego webmasteringu. Podczas kursu uczestnicy poznają specyfikę pracy webmastera, poprzez wszystkie etapy tworzenia stron www - "od projektu do efektu" oraz uzyskają umiejętność samodzielnego tworzenia gotowych aplikacji www. Program: zasady finkcjonowania stron www - komunikacja serwer – przeglądarka, zasady tworzenia prezentacji www, edytory do tworzenia kodu HTML, struktura dokumentu HTML, system kodowania znaków na stronach WWW, praca z tekstem - użynie akapitów, osadzanie obrazów, tworzenie hiperłączy, tworzenie tabel, możliwość i zastosowanie stylów CSS, budowa definicji stylu, stylizacja pisma, formatowanie akapitów, style dla znaczników blokowych (np.), definiowanie układu stron WWW za pomocą znaczników, stylizacja hiperłączy, tworzenie przycisków i rozwijanych menu, wprowadzenie do programu Photoshop, operacje na warstwach, tworzenie i edycja layotów na stronach internetowych, możliwości PHP, zasady działania dynamicznych stron WWW, instalacja i obsługa PHP na darmowym komputerze, podstawowe struktury programistyczne niezbędne do pracy z PHP, zmienne i stałe, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje (wbudowane i wlasne), tworzenie formularzy, schemat przepływu danychz kontrolek formularza do skryptu PHP, walidacja danych, bezpieczeństwo danych, najpopularniejsze systemy internetowych baz danych - ich możliwości, wady i zalety, baza danych mySql, zarządzanie systemem bazodanowym za pomocą narzędzia phpMyAdmin, zapytania SQL, współpraca PHP z systemami bazodanowymi, klasy i obiekty, definiowanie pól i metod, tworzenie obiektowo zorientowano kodu na potrzeby dynamicznych prezentacji WWW.

Zadanie nr 5 - CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE

Zadanie nr 6 - KADRY I PŁACE Z OBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA

Program kursu: nawiązanie i ustanie pracy stosunku pracy, rodzaje umów o pracę – omówienie, rozwiązanie umowy o pracę – analiza przypadku, czas pracy - normy czasu pracy – wykład, praca zespołowa, systemy i rozkłady czasu pracy – wykład, urlopy pracownicze, wymiar i wyliczanie należnego urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – wykład i ćwiczenia, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny – wykład, urlop szkoleniowy, uprawnienia rodzicielskie, urlop macierzyński, tacierzyński i wychowawczy – wykład, analiza przypadku, opieka nad dzieckiem – wykład, dokumentacja kadrowa, dokumentacja związana z ustaniem stosunku pracy – wykład, ćwiczenia, konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków – ćwiczenia, regulamin pracy i wynagrodzenia – ćwiczenia, dokumentacja przy ewidencji czasu pracy – wykład, akta osobowe – ćwiczenia, umowy cywilnoprawne, umowa zlecenia -wykład, umowa o dzieło – wykład, wynagrodzenia - ZMIANA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA, systemy wynagrodzeń – wykład, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – wykład, wynagrodzenia – warsztaty, wyliczenie wynagrodzenia za przepracowany cały miesiąc – ćwiczenia, wyliczenie wynagrodzenia za przepracowany niepełny miesiąc – ćwiczenia, wyliczenie wynagrodzenia chorobowe – ćwiczenia, wyliczenie zasiłków chorobowych, macierzyńskich – ćwiczenia, wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – ćwiczenia, wyliczenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i wypoczynkowy – ćwiczenia, wyliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło – ćwiczenia, wyliczenie kosztów pracodawcy związanych z wynagrodzeniem pracownika  - ćwiczenia, ubezpieczenia społeczne – wykład, warsztaty komputerowe – PŁATNIK, zakładanie firmy – ćwiczenia, dokumenty zgłoszeniowe – ćwiczenia, dokumenty rozliczeniowe – ćwiczenia, deklaracja rozliczeniowa – przygotowanie – ćwiczenia, warsztaty komputerowe -  SYMFONIA Kadry – Płace.

Zadanie nr 7 - KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM

Zadanie nr 8 - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Zadanie nr 9 - PIELĘGNACJA DŁONI I PAZNOKCI

Zadanie nr 10 - KOSMETOLOGIA

Zadanie nr 11 - SPAWACZ

Zadanie nr 12 - DIETETYK

Zadanie nr 13 - INSTRUKTOR PILATES

Zadanie nr 14 - KURS PISANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZAKŁADANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zadanie nr 15 - KURS MASAŻU

Zadanie nr 16 - KURS GASTRONOMICZNY

Zadanie nr 17 - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPELNOSPRAWNEJ

 

Zadanie nr18 -OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Szkolenie musi być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla części praktycznej dostęp do odpowiedniego sprzętu, w tym wózków widłowych i dostęp do placu manewrowego. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych, praktycznych. (kod zawodu: 834401)

Zadanie nr 19 - ZAAWANSOWANY KURS KOMPUTEROWY/księgowość komputerowa

Zadanie nr 20 - RECEPCJONISTKA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zadanie nr 21 - WYCHOWAWCA KOLONIJNY, i pierwsza pomoc

Zadanie nr 22 - KURS FRYZJERSKI

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu fryzjera. Minimalny program: salon fryzjerski jako miejsce pracy, przepisy BHP w pracy fryzjera, powitanie i obsługa klienta, pielęgnacja włosów i skóry głowy, strzyżenie włosów, indywidualne predyspozycje, podstawowa wiedza z zakresu strzyżenia włosów, narzędzia pracy i techniki, wykonywanie strzyżenia, szczególne przypadki podczas strzyżenia, trwała zmiana kształtu włosów, podstawowe wiadomości z zakresu ondulacji trwałej i prostującej, specjalne przypadki ondulacji trwałej i prostującej, nietrwała zmiana kształtu włosów, ondulacja wodna, koloryzacja włosów z zastosowaniem palety kolorów, naturalne barwniki (eumelaniny i feomelaniny), zachowanie włosów podczas zabiegów chemicznych, zastosowanie preparatów do farbowania, rozjaśniania i tonowania, koloryzacja pełna z zastosowaniem koloryzacji awangardowej, dekoloryzacja, różne rodzaje balejage (pionowy, cegiełkowy, diagonalny), techniki strzyżenia damskiego, strzyżenie włosów długich z zastosowaniem techniki efilacji: brzytwa, nożyczki, nóż chiński, wybrane techniki strzyżeń męskich, podstawowe zasady w tworzeniu klasycznych fryzur męskich, podstawy i zasady tworzenia upięć (wieczorowych, ślubnych, koktajlowych), fryzury i techniki ich układania z zastosowaniem: prawidłowego tapirowania, odpowiednich środków stylizacyjnych.

Zadanie nr 23 – FLORYSTYKA Program szkolenia winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: narzędzia florysty- materiałoznawstwo, botanika – wprowadzenie, materiał roślinny, florystyczne zasady kompozycyjne, florystyka okolicznościowa, sztuka układania kwiatów w naczyniach, dekoracja kwiatów doniczkowych, florystyka ślubna, żałobna. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt dostęp do sprzętu, produktów roślinnych i materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia części praktycznej kursu. Wykonawca zapewni na własny koszt odzież ochronną (fartuch, rękawice ochronne, itp).

Zadanie nr 24 – BARMAN

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy barmana. Program szkolenia Program szkolenia powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, p.poż oraz pierwszej pomocy, zapoznanie się z podstawowymi zasadami systemu HACCP, higiena w procesie produkcji lub w obrocie żywnością, organizacja pracy barmana- cechy barmana, wygląd zewnętrzny, proces obsługi barmańskiej, zachowanie barmana, organizacja stanowiska pracy barmana, przygotowanie baru do pracy (etyka i psychologia pracy), metodologia pracy, reklamacje i sposoby rozwiązywania problemów, podstawowe wiadomości o kawie oraz zasady obsługi ekspresu ciśnieniowego, podstawowe wiadomości o winie, zasady serwisu win, podział wódek, podział likierów, zasady komponowania napojów mieszanych, podział oraz temperatury serwowania szampanów i win musujących, podział oraz temperatury podawania koniaku, brandy oraz grappy, podział ginów, podział tequili, technika podawania potraw i deserów, obsługa kasy fiskalnej

Zadanie nr 25 – KELNER

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy kelnera. Program szkolenia powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, p.poż. oraz pierwszej pomocy, zapoznanie się z podstawowymi zasadami systemu HACCP, higiena w procesie produkcji lub w obrocie żywnością, organizacja pracy kelnera- cechy kelnera, wygląd zewnętrzny, wyposażenie kelnera, proces obsługi kelnerskiej (kolejność czynności), zachowanie kelnerskie, rodzaje Gości i ich indywidualna obsługa, system notowania, zastawa i bielizna stołowa, reklamacje i sposoby rozwiązywania problemów, podstawowe wiadomości o kawie oraz zasady obsługi ekspresu ciśnieniowego, podstawowe wiadomości o winie, zasady serwisu win, podział wódek, podział likierów, zasady komponowania napojów mieszanych, podział oraz temperatury serwowania szampanów i win musujących, podział oraz temperatury podawania koniaku, brandy oraz grappy, podział ginów, podział tequili, technika podawania potraw i deserów oraz technika noszenia talerzy, zasady przygotowywania potraw przez kelnera w obecności konsumenta, technika podawania napojów bezalkoholowych gorących i zimnych, technika podawania napojów alkoholowych, organizacja przyjęć okolicznościowych - bankietów, obsługa kasy fiskalnej

Zadanie nr 26 – MAGAZYNIER Program szkolenia winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: zasady gospodarki magazynowej, pakiet magazynowy, zasady BHP w organizacji prac magazynowych, technologie prac magazynowych, dokumentacja związana ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową. Program kursu powinien wykorzystywać modułowe programy szkoleń dla zawodu /magazynier/ (kod zawodu: 432103) dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl oraz z § 75 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.). Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych, praktycznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości kierowanych osób o nie więcej niż 25% . Uczestnicy będą skierowani na szkolenie w jednej grupie.

Zadanie nr 27 - KURS PRAWA JAZDY

 

 

4.Kryteria wyboru oferty:

 1. Cena – 100 pkt

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 80 pkt

5.Tryb postępowania:

6. Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 w brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

 

projektZałącznik Nr 1

Brzesko, dn. ………………………….

FORMULARZ OFERTY

 1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego……………………………………………………….

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1: …………………………………................................. zł netto.

Zadanie nr 2: ….................................................................. zł netto.

Zadanie nr 3: ….................................................................. zł netto.

Zadanie nr 4: ………………………………….................................. zł netto.

Zadanie nr 5: ………………………………….................................. zł netto.

Zadanie nr 6: …................................................................... zł netto.

Zadanie nr 7: …................................................................... zł netto.

Zadanie nr 8: …………………………………................................... zł netto

Zadanie nr 9: …………………………………................................... zł netto.

Zadanie nr 10: ….................................................................. zł netto.

Zadanie nr 11: ………………………………….................................. zł netto.

Zadanie nr 12: …................................................................... zł netto.

Zadanie nr 13: …................................................................... zł netto.

Zadanie nr 14: …………………………………............................... zł netto.

Zadanie nr 15: …................................................................ zł netto.

Zadanie nr 16: …................................................................ zł netto.

Zadanie nr 17: …………………………………................................ zł netto.

Zadanie nr 18: …………………………………................................ zł netto.

Zadanie nr 19: …................................................................. zł netto.

Zadanie nr 20: …................................................................. zł netto.

Zadanie nr 21: …………………………………................................. zł netto

Zadanie nr 22: …………………………………................................. zł netto.

Zadanie nr 23: ….................................................................. zł netto.

Zadanie nr 24: ………………………………….................................. zł netto.

Zadanie nr 25: ….................................................................. zł netto.

Zadanie nr 26: ….................................................................. zł netto.

Zadanie nr 27: ….................................................................. zł netto.

Oświadczam, że wyżej wymienione kwoty zawierają wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

Kwoty powyższe zostaną powiększone o należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                             ……………………………………

                                                                      Podpis osoby upoważnionej