,
ZAPYTNIE OFERTOWE NA WYŻYWIENNIE
czwartek, 31 lipca 2014 09:51

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA PONIŻEJ OPISANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla
grupy od 6 do 55 uczestników projektu
„Wykorzystaj swój
potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”
w czasie
zajęć, które będą odbywać się w Brzesku w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym, w postaci jednego ciepłego posiłku – dania lunchowe
- mięsne i bezmięsne. Do każdego dania musi być serwowany:
w okresie letnim napój ( woda mineralna lub sok),
w okresie zimowym ciepły napój ( kawa lub herbata).

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu
z Zamawiającym i dostosowane do godzin zajęć uczestników projektu.

Siedziba wykonawcy powinna znajdować się w tej samej miejscowości,
w której odbywają się zajęcia lub wykonawca musi zapewnić dowóz posiłków,
w warunkach zaakceptowanych przez Sanepid, do uczestników.

1. Termin realizacji zamówienia:   od dnia 4.08.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

2. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 4.08.2014 r. do godziny 11.00

3. Ofertę należy złożyć :

a) w siedzibie Zamawiającego: UL. PIASTOWSKA 2B, 32-800 Brzesko sekretariat lub

b) faksem na numer Fax. 14/66 300 31 wew. 12 lub

c) pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Zastrzeżenia:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji
zamówienia jeżeli wystąpią przyczyny od niego
niezależne, nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia żadnego
z oferentów bez podawania uzasadnienia.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.

5. Kryterium oceny ofert:

1) cena 70%

2) Proponowane menu 30%

Oferta powinna zawierać również przestawienie propozycji menu.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej
działalności wynikające z przepisów prawa.

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani Aneta Rzepa, tel.: 512075953

W załączeniu:

- wzór formularza oferty

 

                                                         (miejscowość i data)

 

………………………………………………………..

             (adres i nazwa wykonawcy)

tel.:……………………………………………………………….

fax:………………………………………………………………..

 

 

 

(nazwa Zamawiającego)

 

 

OFERTA WYKONAWCY

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w sprawie:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Oferuję wykonanie dostawy/usługi będącej przedmiotem
    zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
    zamówienia za kwotę/na osobę:

 

netto: …………… zł (słownie: ………………………….………………………………zł)

 

podatek VAT ……..% ………………………….………………………………………zł)

 

brutto: …………… zł (słownie: ………………………….……………………………...zł)

 

  1. Inne kryteria dla oferty:

 

Proponowane menu:

 

poniedziałek……………………………………………………………………

 

wtorek…………………………………………………………………………

 

środa……………………………………………………………………………

 

czwartek…………………………………………………………………………………

 

piątek………………………………………………………………………………

 

  1. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

………………………, dnia ………………………

 

(miejscowość)

 

 

………………………………………

 

(podpis i pieczęć Wykonawcy)