,
STWÓRZ DZIECKU RODZINĘ ZASTĘPCZĄ !!!
wtorek, 23 września 2014 10:34

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ:

• NIEZAWODOWEJ
• ZAWODOWEJ

OSOBY I RODZINY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ PROSZONE SĄ O KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko
tel/fax (14) 66 30 031

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pracuje w godzinach
od poniedziałku do piątku: od 07:30 do 15:30.

 

Kto tworzy rodzinę zastępczą?

Rodziną zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

Jakie warunki należy spełnić, aby pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i  społecznego
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub  zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do  pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie sprawowania pieczy zastępczej.

Dobro dziecka jest priorytetem !!!!!

W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie mogą lub nie potrafią otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem, które marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i  akceptację.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi, którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.