,
komunikat dot. Aktywnego Samorządu, Moduł II
poniedziałek, 29 września 2014 06:02

Brzesko, dn. 29.09.2014

UWAGA !!! w dniu 30.09.2014 r. upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd „

 

Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

 

  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

 

Rada Nadzorcza PFRON upoważniła także Realizatorów programu do podejmowania decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku w edycji jesiennej. Po dniu 30 września mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.