,
Zapytanie ofertowe na zabiegi rehabilitacjne
poniedziałek, 27 października 2014 07:59

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.   Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 11 osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami projektu systemowego pt. „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”

3.   Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2014 r.

4.   Miejsce realizacji zamówienia: do 10 km od Brzeska

5.      Kryterium oceny ofert:

najniższa cena- 60%

czas realizacji      do 30.11.2014 - 40%  

                            do 05.12.2014 – 30%

                            do 10.12.2014 – 20%

 

6.   Inne istotne warunki zamówienia:      

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)      Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych:

        - masaż klasyczny (cały kręgosłup) 6 osób

        - ćwiczenia w odciążeniu (stawy barkowe) 1 osoba

        - ćwiczenia aerobowe 1 osoba

        - laser (okolica ścięgna Achillesa) 1 osoba

        - ultradźwięki (stopa prawa) 1 osoba

        - ćwiczenia (kończyna dolna prawa) 1 osoba

        -magnetronik (kręgosłup, lewy łokieć) 1 osoba

        - laser/ultradźwięki (kręgosłup, lewy łokieć) 1 osoba

        - ćwiczenia czyn. Z oporem (kkd+kkg) 1 osoba

        - pole magnetyczne 1 osoba

        - laser L 1 osoba

        - aquavibron na kręgosłup 2 osoby

        - masaż wodny 1 osoba

        - masaż suchy 1 osoba

        - krioterapia (stopy i kolana) 1 osoba

        - krioterapia (stawy barkowe) 1 osoba

        - laser (stawy dłoni i nadgarstków) 1 osoba

        - TENS l-s 1 osoba

        - laser l-s 1 osoba

        - magnetronie l-s 1 osoba

        - prądy zmienne 1 osoba

        - jonoforeza 1 osoba

        - masaż stóp 1 osoba

        - masaż kończyn dolnych 1 osoba

        - ćwiczenia usprawniające funkcje kkd 1 osoba

        - elektroterapia 1 osoba

        - kąpiel wirowa kręgosłupa l-s 1 osoba

        - ćwiczenia izometryczne VIOFOR 1 osoba

c)       czas trwania serii zabiegów wynosi 10 dni dla każdego uczestnika,

d)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

e)       zabiegi rehabilitacyjne muszą odbywać się w budynku i pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się o kulach,

f)        Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po ukończeniu rehabilitacji dokumentacji z przebiegu zabiegów,

g)      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,   

h)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.   Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy wysłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Oferta na zorganizowanie i wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych” w ramach projektu Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko,

Termin składania ofert: do 07.11.2014 r. do godz. 15.30

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Brzesko, dn. ………………………….

 

FORMULARZ OFERTY

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy:

 

Nazwa:………………………………………………………………………………….

 

Adres:…………………………………………………………………………………..

 

NIP:…………………………………………………………………………………….

 

REGON:………………………………………………………………………………..

 

Nr Rachunku Bankowego……………………………………………………….

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Za cenę……………….

 

W terminie do………….

 

3. Oświadczam, że wyżej wymienione kwota zawiera wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

 

4.Kwota powyższa zostanie powiększona o należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 

5.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

6. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

……………………………………..................

podpis osoby upoważnionej

 

 

.............................................

data