,
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
wtorek, 06 stycznia 2015 12:43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji  Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 1. 1.Wymagania formalne niezbędne:
  1. kandydat posiada:
   1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub:
   2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
  2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
  3. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  6. kandydat nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.
 1. 2.Wymagania merytoryczne:
  1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej;
  2. znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  3. znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
  4. znajomość ustawy o pomocy społecznej;
  5. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym;
  6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. 3.Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
  3. wysoki stopień empatii;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. kreatywność;
  6. umiejętność pracy w zespole;
  7. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
  8. dyspozycyjność;
  9. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windowa oraz pakietu Office;
  10. prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem;
  11. preferowane będą osoby mające doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (PCPR, GOPS).
 1. 4.Zakres zlecanych zadań:
  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
  3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu;
  4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacji;
  5. udział w dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej oceny sytuacji  dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  6. udział w dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
  7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o  dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
  9. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi pieczy zastępczej;
  10. współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu  w pieczy zastępczej;
  11. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
  12. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art. 53 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  13. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art. 61 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  14. wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;
  15. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art. 67 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  16. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art. 67 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  17. wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo – wychowawczej tego samego typu;
  18. sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
  19. współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.
 1. 5.Wymagane dokumenty:
  1. CV;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia prawa jazdy;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
  5. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
  6. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
  7. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie kandydata o dysponowaniu samochodem;
  10. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
  11. pisemna koncepcja pracy własnej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, uwzgledniająca metodologię pracy z dzieckiem i rodziną zmierzającą do opracowania planu pomocy dziecku, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  12. pisemny ramowy wzór planu pomocy dziecku.
 1. 6.Miejsce świadczenia usług:
  1. Miejsce zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących RDD na terenie powiatu brzeskiego oraz
  2. Siedziba PCPR ul. Piastowska 2B.
 1. 7.Forma zatrudnienia:

Umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – zgodnie z Kodeksem cywilnym.

 1. 8.Planowany termin rozpoczęcia pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:

01 luty 2015 r.

 1. 9.Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 stycznia 2015 r. do godz. 1500 w siedzibie PCPR ul. Piastowska 2B, w sekretariacie (pokój nr 4);
  2. oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. 10.Informacje dodatkowe:
  1. osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie  na rozmowę kwalifikacyjną;
  2. ostateczna decyzja o powierzeniu funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
  3. PCPR zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.