,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w wymiarze 1 etat na umowę na zastępstwo
poniedziałek, 16 lutego 2015 00:00

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 Wymagania niezbędne


1.Osoby ubiegające się o stanowisko pracy pracownik socjalny powinny spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków˟˟˟ :


            - pedagogika,
            - pedagogika specjalna,
            - politologia,
            - polityka społeczna,
            - psychologia,
            - socjologia,
            - nauki o rodzinie.

˟˟˟ UWAGA! Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych.

2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.

5. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.

6. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.

7. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

9. Umiejętność interpretowania przepisów prawnych.

10. Mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż.

 

Preferowane cechy osobowości kandydata

1. Komunikatywność,

2. Kreatywność,

3. Odporność na stres,

4. Umiejętność pracy w zespole,

5. Dokładność,

6. Odpowiedzialność,

7. Sumienność

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Realizowanie zadań związanych z procesem usamodzielnienia się wychowanków z pieczy zastępczej oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

2. Realizowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń osobom opuszczającym pieczę zastępczą oraz dokumentacji z tym związanej w tym:

 • przyjmowanie stron,
 • rozpatrywanie wniosków,
 • redagowanie projektów decyzji,
 • sporządzanie list wypłat;

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 6 marca 2015 r. do godz. 1500
  w siedzibie PCPR ul. Piastowska 2B, w sekretariacie (pokój nr 4);
 2. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

 1. osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie  na rozmowę kwalifikacyjną;
 2. ostateczna decyzja o wyborze na stanowisko pracownika socjalnego nastąpi
  po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. PCPR zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.