,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W projekcie obejmiemy opieką 2 grupy liczące po 12 osób   
Grupa I  Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy /12 osób/
Grupa II Opiekunowie i rodzice osób niepełnosprawnych /12osób/

Okres realizacji projektu:  od dnia 1 maj 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w szczególności osób niepełnosprawnych z WTZ i ŚDS oraz wsparcie ich opiekunów w działaniach mających na celu pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu ich niepełnosprawnych dzieci, upowszechnianie integracji społecznej i pracy socjalnej.
Cele szczegółowe:

1. Poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.
2. Aktywizacja społeczna i przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnych działań 
    mających na celu podjęcie pracy.
3. Zwiększenie skuteczności pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie.