,
W ramach treningu interpersonalnego, prowadzonego przez trenera i psychologa, uczestnicy poznawali zasady dobrej komunikacji, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, . Zajęcia prowadzone były metodą video treningu. Dzięki tym metodom uczestnicy projektu mogli korygować swoje błędy w zachowaniu się oraz wzmacniać pozytywne cechy. Podczas zajęć uczestnicy korzystali z poczęstunku Każdy uczestnik otrzymał szczegółowy harmonogram zajęć, przygotowany przez specjalistę ds. ON, zatwierdzony przez kierownika projektu. W dniu rozpoczęcia zajęć przeprowadzono z wszystkimi uczestnikami obu grup anonimowe ankiety ewaluacyjne zawierające pytania z tematyki, która będzie omawiana w trakcie realizacji całego projektu. W zajęciach z trenerem i psychologiem brały udział obydwie grupy uczestników. Oczywiście każda grupa w innym terminie