,
Przemoc – pomoc
piątek, 19 sierpnia 2016 08:15

Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny. Narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody. Przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem człowieka, ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Utrudnia samoobronę z uwagi na wyraźną asymetrię sił (jedna ze stron ma przewagę nad drugą –ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy). Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). Powoduje cierpienie, ból i szkody – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Doznajesz przemocy ??
                                                                                    


NIE jesteś sam!!! - Szukaj pomocy !!!
 

 

Masz prawo do:

- życia w domu wolnym od przemocy,

- szacunku i godnego traktowania przez wszystkich wokół,

- swobodnego wyrażania swojego zdania,

- współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z własną rodziną,

- poszukiwania profesjonalnej pomocy w sytuacji zagrożenia


Zgłoś problem  do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który działa przy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych

czasami również:

 • prokuratorów,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocyw  rodzinie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku
ul. Mickiewicza 21
32-800 Brzesko
Tel. 66 – 307 – 05
Czynne: 7:30 – 16:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie
ul. Szkolna 1
32-860 Czchów
Tel. (014) 66-36-565
Czynne 7:30 – 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie
Wola Dębińska 240
Tel. (014) 631-85-92
Czynne : w poniedziałek od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek od 7:30 do 15:30
32-852 Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie
Borzęcin 563
32-825 Borzęcin
Czynne pon. – pt. od 7:30 do 15:30
Tel. (014) 68-46-075

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej
ul. Rynek 3
32 – 820 Szczurowa
Tel. (014) 67-13-120
Czynne pon. – pt. od 7:00 do 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Czynne: Pd. 8:30-17:30, Wt. - Cz. 7:30-15:30, Pt. 7:30-14:30
Tel. (014) 68-69-720

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej
Iwkowa 468
32-861 Iwkowa
Czynne poniedziałek od 8:00 do 17:00, wt. – pt. od 8:00 do 15:45
Tel. (014) 68-44-020 wew. 24