,
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne
czwartek, 07 września 2017 06:59

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko 06.09.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

 1. 3.Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” - wpłynęło 22.08.2017 godzina 8.44, koszt za godzinę 49,88 zł.
 2. Paweł Chłodnicki – VERAMENTE – wpłynęło 22.08.2017 godzina 6.59, koszt za godzinę 48,00 zł.
 1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia oraz informacje zawarte w ofertach potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” – 76,99 + 20 = 96,99 pkt
 2. Paweł Chłodnicki – VERAMENTE – 80 + 20 = 100 pkt.

Wybrana zostła oferta złożona przezPaweł Chłodnicki – VERAMENTE – oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 06.09.2017

Dyrektor PCPR …………………………………………………