,
Zakończenie kursu spawania MAG

 

projekt

Brzesko, dn. 11.12.2013r.

DSC 0787W dniu 23.10.2013r. grupa 9 uczestników projektu rozpoczęła kolejny kurs spawania, tym razem metodą MAG. W trakcie 145 godzin podjęto takie tematy teoretyczne jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Po zagadnieniach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne, podczas których zapoznano uczestników z regulaminem przebywania na terenie ośrodka szkoleniowego, z miejscem prowadzenia zajęć praktycznych, z wymaganą odzieżą ochronną i środkami ochrony indywidualnej. Uczestnicy spawali także blachy i rury spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz spoinami pachwinowymi w pozycjach: PA, PB, PF, PD, PG, PC. Natomiast 10.12.2013r. odbył się egzamin państwowy, który zakończył się pozytywną ocena wszystkich uczestników.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

projektBrzesko, dn.10.12.2013r.

W dniu 09.12.2013r. uczestniczki projektu zakończyły "Szkołę dla Rodzicow i Wychowawców". Szczegółowy opis tego co działo się na spotkaniach oraz zdjęcia możemy znaleźć na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3953

 
Wyjazd do Warszawy

projekt

 

Brzesko, dn. 26.11.2013r.

220W dniach 24-25.11.2013 odbyła się impreza kulturalna i turystyczna w formie wycieczki do Warszawy. Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć Łazienki Królewskie, na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie, a w szczególności półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, przedstawiających sławnych autorów dramatycznych.. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Zamek Królewski, byli także w Sejmie podczas jego zwiedzania uzyskali wiele ciekawych informacji, dotyczących długoletniej historii i tradycji polskiego parlamentu, który tworzą 2 Izby - Sejm i Senat. Zwiedzili między innymi Salę Kolumnową, „korytarz marszałkowski" oraz Salę Posiedzeń Senatu. Podziwiali Warszawę z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Mieli okazję zobaczyć także Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce połączenia historii i nowoczesności, pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i pomogło zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat w świadomości uczestników. Wyjazd pozwolił na wyjście z codziennego otoczenia uczestników, stworzył warunki do skupienia się na możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne. Był odskocznią od codzienności, uczestnicy mogli uświadomić sobie, że pracy można szukać na ogólnopolskim rynku pracy, pozwolił także otworzyć się na świat i jego możliwości.

Więcej…
 
Dzień Pracownika Socjalnego

 

projekt

 

 

 

Brzesko, dn.26.11.2013

DSC 0443W dniu 22.11.2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1300 w Restauracji Pawilon w Brzesku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy uczestnicy projektu wraz z bliskimi osobami. Po uroczystym powitaniu gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Brzesku Pan Stanisław Lambert, wygłosił przemówienie na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz problemów i trudności, z jakimi borykają się poszczególne grupy docelowe projektu. Szczególną uwagę zwrócił także na przemoc w rodzinie, jej przyczyny i jak niebezpiecznym staje się zjawiskiem. Temat przemocy szczegółowo rozwinęła Pani Kierownik projektu. Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci „Rodzina bez przemocy” oraz konkurs dla dorosłych „Bajka bez przemocy”. Później Teatr Moralitet wystawił spektakl pt. „Nietykalny”. Sztuka pokazywała zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży, której źródłem są problemy rodzinne. W widowisku przedstawione były także pozytywne wzorce i idee, że warto w życiu mieć pasje, marzenia, warto dążyć do postawionych sobie celów. Zarówno dzieci jak i dorośli byli nim bardzo zainteresowani. Po uroczystym obiedzie odbył się test wiedzy o przemocy dla dorosłych. Zostały wyłonione 3 miejsca. Dla dzieci przygotowany został quiz oraz konkurs „Rysunkowe umowy” dotyczące przemocy. Wszyscy obecni uczestnicy zintegrowali się podczas wspólnych rozmów i dyskusji. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

projekt

 

 

Brzesko, dn.28.10.2013r.

DSC 1004W miesiącu październiku odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z 4 grup przeszła czterogodzinny kurs. Zajęcia odbyły się: 14.10.2013, 15.10.2013, 16.10.2013 oraz 23.10.2013. 49 uczestników nauczyło się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne-prezentacje multimedialne, manekiny BLS BRAD, ćwiczebny AED, bandaże, opatrunki, gazy, chusty trójkątne, ciała obce, szyny, kołnierze, maseczki do resuscytacji usta-usta, folię NRC itp. Uczestnicy zostali zapoznani z aspektami prawnymi udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną oraz z "łańcuchem przeżycia". Zagadnienia teoretyczne były poparte treningiem praktycznym. Każdy z uczestników przy wykorzystaniu manekina nauczył się oceny stanu świadomości, techniki udrażniania dróg oddechowych oraz oceny oddechu i oznak krążenia. A w następnym kroku samodzielnie wykonywali algorytm BLS- 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze. Uczestnicy zostali zapoznani z defibrylatorem AED. Ponadto BO przećwiczyli pozycję boczną bezpieczną, zakładanie opatrunku stabilizującego, unieruchamianie za pomocą chusty trójkątnej lub szyny, postępowanie podczas zadlawienia osoby dorosłej i dziecka, napadu padaczkowego, zasłabnięcia, omdlenia i porażenia prądem. Wszyscy uczestnic bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu każdy BO otrzymał stosowne zaświadczenie.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu florystycznego

projektBrzesko, dn. 25.10.2013r.

 

 

 

DSC 061824.10.2013r. dla 17 uczestniczek projektu zakończył się kurs florystyczny. Podczas zajęć kobiety zapoznały się z asortymentem roślin ozdobnych, narzędziami i środkami technicznymi, wystrojem wnętrz kwiatami doniczkowymi, florystyką okolicznościową, decoupage, tworzyły wiązanki okolicznościowe, ślubne i żałobne. 

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
Zakończenie kursu spawania TIG

projekt

 

Brzesko, dn. 15.10.2013r.

W miesiącu sierpniu 10 BO rozpoczęło kurs spawania TIG, który zrealizował Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Brzesku. 125 godzin kursu odbyło się zgodnie z harmonogramem. Uczestnicy zostali przeszkoleni w części teoretycznej, z takich zagadnień jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania. Było to 25 godzin części teoretycznej, natomiast część praktyczna, odbyła się w ciągu 100 godzin. Kurs zakończył się egzaminem państwowym w dniu 11.10.2013, do którego podeszło 9 osób. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Opracowała: A.S-B.

Więcej…
 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

projekt

 

Brzesko, dnia 14.10.2013 r.

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zostało zakończone postępowanie prowadzone  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/12 Dyrektora PCPR w Brzesku z dnia 1 lutego 2012 r. w formie zapytania ofertowego i dokonano wyboru  oferty na realizację zadania pn.:  

 ZAJĘCIA Z KOSMETYKI I ELEMENTÓW WIZAŻU DLA 32 UCZESTNIKÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ
I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

Na zapytanie złożono 12 ofert, została wybrana jedna która spełniła wszystkie warunki i kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym:

Pani Agata Legutko-Rudnik

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta jest ważna, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest najkorzystniejsza.

 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

projekt

 

Brzesko, dnia 10.10.2013 r.

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zostało zakończone postępowanie prowadzone  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/12 Dyrektora PCPR w Brzesku z dnia 1 lutego 2012 r. w formie zapytania ofertowego i dokonano wyboru  oferty na realizację zadania pn.:  

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA 52 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”.

Na zapytanie złożono 17 ofert, została wybrana jedna która spełniła wszystkie warunki i kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym:

Centrum Szkolenia Specjalistycznego, os. Złotej Jesieni 2/121, 31-826 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta jest ważna, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest najkorzystniejsza.

 
Zapytanie ofertowe

 

projekt

 

 

 

 

Brzesko, dnia 2013-10-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAJĘCIA Z KOSMETYKI I ELEMENTÓW WIZAŻU DLA 32 UCZESTNIKÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ
I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od 20.10.2013 r. do 30.11.2013r.
zajęć z kosmetyki i wizażu w wymiarze 24 godzin
dla każdej z dwóch grup (16 OSOBOWYCH). Zajęcia odbywać będą się
w Gnojniku.

4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 10.10.2013 r. w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przy
ul. Piastowska 2 B lub na adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień
publicznych poniżej 14 tys. euro obowiązującym w PCPR Brzesko.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 14