,
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
piątek, 21 marca 2014 07:15

projektBrzesko, dn. 20.03.2014r.

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zostało zakończone postępowanie prowadzone  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/12 Dyrektora PCPR w Brzesku z dnia 1 lutego 2012 r. w formie zapytania ofertowego i dokonano wyboru  oferty na realizację zadania pn.:  

 

WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

 

Na zapytanie złożono 2 oferty, została wybrana jedna która spełniła wszystkie warunki i kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym:

Szkolne Schronisko Młodziezowe w Brzesku, ul. Piastowska 2B

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta jest ważna, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest najkorzystniejsza.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE
czwartek, 20 marca 2014 12:01

projektBrzesko, dn. 20.03.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa, tel. 512 075 953

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI
piątek, 14 marca 2014 12:51

Brzesko, dn. 14.03.2014

PCPR w Brzesku informuje, iż w związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie o wynajem sal dla uczestników projektu systemowego w 2014r. W związku z tym ponawiamy ogłoszenia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

tel: 14 66 300 31

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa, tel. 512 075 953

2.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia stanowi:

 1. najem sali szkoleniowej: sala szkoleniowa na potrzeby przeprowadzania szkoleń
  i warsztatów dla beneficjentów projektu. Zamawiający wymaga, aby sala zapewniała dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia, a także była wyposażona
  w stoliki i krzesła dla minimum 35 osób oraz stolik dla prowadzącego. Zamawiający wymaga ponadto dostępności sali trzy razy w tygodniu w godzinach od 14:30 do 19:30 przez cały okres realizacji zajęć w ramach projektu to jest do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 2. najem świetlicy: sala (świetlica) wraz z krzesełkami i stolikami, przeznaczona dla min. 23 dzieci. Sala powinna oferować możliwość, prowadzenia gier planszowych jak i ruchowych oraz posiadać szafkę z możliwością zamknięcia do przechowywania zabawek. Termin oraz godziny najmu każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym.

Koszty mediów, w tym ogrzewania w okresie grzewczym, i sprzątania używanych pomieszczeń będą zawierać się w cenie wynajmu.

Oferowane pomieszczenia powinny znajdować się w Brzesku lub w miejscowości oddalonej od Brzeska nie więcej niż o 10 km.

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od 24.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe: SZKOŁA DLA RODZICOW I WYCHOWAWCÓW
piątek, 07 marca 2014 11:38

Brzesko, dnia 2014-03-07

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

WARSZTATY Z ZAKRESU: „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” DLA 25 BENEFICJENTÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO:
„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE
AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Zamawiający wymaga aby oferenci posiadali wykształcenie wyższe psychologiczne lub
pedagogiczne, posiadali udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia wymienionych
zajęć jak również posiadali doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć. Wymaga się aby
zajęcia były realizowane przez dwóch prowadzących równocześnie.

4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 14.03.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzesku przy ul. Piastowska 2 B lub na adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień poniżej 14 tys. euro
obowiązującym w PCPR Brzesko

6.Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na wyżywienie
piątek, 07 marca 2014 09:05

projektBrzesko, dn. 06.03.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

2.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla grupy od 10 do 55 osób w  czasie zajęć, które będą odbywać się w Gnojniku w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, napoje + woda) i jednego ciepłego posiłku.

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i  dostosowane do godzin zajęć uczestników projektu.

Siedziba wykonawcy powinna znajdować się w tej samej miejscowości, w której odbywają się zajęcia lub wykonawca musi zapewnić dowóz posiłków, w warunkach zaakceptowanych przez Sanepid, do uczestników.

Zmówienie będzie wykonywane w terminie od 14.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

3.Warunki które musi spełnić wykonawca:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności wynikające z  przepisów prawa.

4.Warunki i termin składania ofert:

- Ofertę należy wysłać na załączonym do zapytania formularzu  za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego;

- Oferta powinna zwierać również przestawienie propozycji menu

- Termin składania oferty od 06.03.2014 r. do 13.03.2014 r.

5.Kryteria wyboru oferty:\

1)Cena – 60 pkt

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 60 pkt

2)Siedziba wykonawcy – 20 pkt

- w tej samej miejscowości w której odbywają się zajęcia – 20 pkt

- w miejscowości oddalonej o 5 km – 10 pkt

- w miejscowości oddalonej o więcej niż 5 km – 0 pkt

3)Proponowane menu – 20 pkt

- menu pełne – 20 pkt

- menu ubogie – 10 pkt

- brak menu – 0 pkt

6.Tryb postępowania:

Udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

 1. 7.Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH
piątek, 07 marca 2014 06:46

projektBrzesko, dn. 7.03.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R.

 

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B

32-800 BRZESKO

TEL. 14 66 300 31

FAX. 14 66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa

 

 

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest niżej wymienionych sal:

 1. Sali szkoleniowej: sala wyposażona w stoliki i krzesełka dla minimum 55 osób, sprzęt multimedialny (projektor), ekran, flipchart z kompletem pisaków, stolik dla trenera. Sala powinna zapewnić komfort pracy, posiadać dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia.
 2. Sali komputerowej: sala (pracownia) komputerowa wyposażona w minimum 15 stacji roboczych z dostępem do internetu poprzez wi-fi lub sieć LAN, dodatkowo wyposażona w ekran i projektorem multimedialny;
 3. Sali świetlicowej: sala przystosowana dla dzieci również tych z orzeczoną niepełnosprawnością. Sala powinna oferować możliwość, prowadzenia gier planszowych jak i ruchowych. Wyposażenie takiej Sali powinny stanowić gry planszowe, TV, gry sprawnościowe, materace, artykuły szkolne tj. bloki rysunkowe, kredki, pisaki, specjalne nożyczki dla dzieci i inne przybory umożliwiające rozwój zdolności artystycznych.Oferent powinien zapewnić nieograniczony dostęp do zaplecza sanitarnego w bezpośrednim sąsiedztwie sali dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie trzy sale 

  muszą być dostępne od godz. 8.00 do 19.00. min. 4 dni w tygodniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, celem realizacji zajęć z  uczestnikami projektu.

  Koszty mediów, w tym ogrzewania w okresie grzewczym, i sprzątania używanych pomieszczeń będą zawierać się w cenie wynajmu.

  Oferowane pomieszczenia powinny znajdować się w Brzesku lub w miejscowości oddalonej od Brzeska nie więcej niż o 10 km.

  Zmówienie będzie wykonywane w terminie od 14.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

Więcej…
 
WAŻNE! HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW MODUŁ II AKTYWNY SAMORZĄD
wtorek, 04 marca 2014 09:38

Brzesko, dn. 04.03.2014r.

PCPR w Brzesku poniżej przedstawia harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać z sekretariatu PCPR lub z naszej strony.

Więcej…
 
Nabór na stanowisko: TRENER
poniedziałek, 10 lutego 2014 10:59

 

projektBrzesko, dn. 10.02.2014r.

Powiatow Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza nabór do projektu „Wykorzystaj swój potencjał rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” na stanowisko: TRENER.

Zadania: Przeprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych dla uczestników projektu w Gnojniku zgodnie z harmonogramem, sporządzenie planu zajęć oraz sprawozdań końcowych, sprawdzanie obecności na zajęciach.

Więcej…
 
Aktywny Samorząd 2014
wtorek, 28 stycznia 2014 07:08

Brzesko, dn 27.01.2014r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w drodze uchwały nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 r. ustalił Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowe programu „ Aktywny Samorząd „ w 2014 r.

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne
i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Załącznik do uchwały nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku

Więcej…
 
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II
piątek, 17 stycznia 2014 08:29

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami II

materiał informacyjny 2014 rok

Brzesko, dn. 17.01.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu PFRON nr 96/2013 z dnia 31grudnia 2013 r. Powiat Brzeski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2013 r. w „ Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami II”. W związku z powyższym ogłaszam, iż wnioski na obszary w.w programu będą przyjmowane do dnia 14 marca br. (wnioski wraz z załącznikami dostępne na stronie PFRON ).  

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r/1611,ProgramwyrownywaniaroznicmiedzyregionamiII2013.html

Jednocześnie informujemy, iż zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami założonymi
w samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 27