,

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

Brzesko 27.06.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat „samoświadomości”.

Szczegółowy zakres szkolenia:

- kształtowanie świadomości o samym sobie (płci, ubiorze, miejscu w rodzinie itp.), uświadomienie potencjału u uczestnika warsztatu, uświadomienie różnic między kobietą i mężczyzną, uświadomienie uczestnikom różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami w zakresie wykonywania różnych codziennych czynności, uświadomienie własnych trudności i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 06-07.07.2017.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

 1. 3.Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Angel BHP Sp. z o.o., wpłynęło 15.06.2017, koszt za godzinę: 56,00 zł., powyżej 10 szkoleń,
 1. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA", wpłynęło 16.06.2017 godzina 8.53, koszt za godzinę: 34,43 zł., powyżej 10 szkoleń.
 2. Progenja Anna Jeglińska, wpłynęło 16.06.2017 godzina 7.45, koszt za godzinę: 73,20, powyżej 10 szkoleń.
 1. RAJOS CONSULTING, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę: 41,50 zł., powyżej 10 szkoleń,
 2. Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę 56,00 zł., powyżej 10 szkoleń
 3. Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji, wpłynęło 13.06.2017, koszt za godzinę 80 zł., powyżej 10 szkoleń,
 4. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, wpłynęło 14.06.2017, koszt 64,00 zł.
 1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia zawarte w ofertach potwierdzją spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

WYBÓR WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20
 1. Angel BHP Sp. z o.o., 49,19 + 20 = 69,19 pkt,
 1. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA", wpłynęło 16.06.2017 godzina 8.53, koszt za godzinę: 34,43 zł., powyżej 10 szkoleń.
 2. Progenja Anna Jeglińska, 37,63 + 20 = 57,23 pkt.
 1. RAJOS CONSULTING, 66,37 + 20 = 86,37 pkt,
 2. Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS, 49,19 + 20 = 69,19 pkt
 3. Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji, 34,43 + 0 = 34,43 pkt.
 4. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych 43,04 + 20 – 64,04 pkt.

Wybrana została oferta firmy: CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA":. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 27.06.2017

Dyrektor PCPR …………………………………………………