,

DSC00710W dniu 19.04.2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyła się Konferencja pn. Lekarzu reaguj na przemoc. Spotkanie zorganizowanie było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brzesku. Patronat nad spotkaniem objął Starosta Brzeski pan Andrzej Potępa. W spotkaniu m. in. uczestniczyli: Wice - Starosta Ryszard Ożóg, Radna Powiatu Brzeskiego Ewa Cierniak –Lambert , Z-ca Dyrektora Szpitala pan Adam Smołucha, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Stanisław Lambert wraz z Z-cą panią Magdaleną Twaróg, Dyrektor Domu Dziecka w Jasieniu pani Anna Chwalibińska, Z-ca Naczelnika wydziału Prewencji KPP w Brzesku nadkom. Jarosław Dudek Kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej Małgorzata Hawryś, Kierownicy MGOPS z terenu Powiatu Brzeskiego. Szkolenie prowadziły st. Sierżant Monika Lis z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku oraz pani Aneta Rzepa Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania przemocy. Omówiona została procedura Niebieskiej Karty, zasady wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
W drugiej części spotkania odbyła się debata społeczna nt. procedur odbierania dziecka w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W trakcie dyskusji przedstawiciele różnych grup społecznych zapoznali się wzajemnie z przepisami każdej ze stron, wskazywali na mocne i słabe strony współpracy międzyinstytucjonalnej.

Zarówno pierwsza część spotkania jak również debata cieszyły się dużym zainteresowaniem. Należy stwierdzić, że powyższa inicjatywa była bardzo potrzebna gdyż tylko wzajemna współpraca między służbą zdrowia, policją, pomocą społeczną daje szanse na skuteczny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

DSC00710DSC00711DSC00722DSC00731DSC00734