,

altSzanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza IX edycję Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „MOJA RODZINA – historia pędzlem i piórem opowiedziana”.

Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego. 


Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:

- rodzinna praca literacka - kategoria przeznaczona dla rodziców zastępczych/adopcyjnych/ prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci z tych rodzin. Praca może być napisana w dowolnym gatunku literackim (bajka, fraszka, baśń, legenda, opowiadanie, itp.).

- indywidualna praca plastyczna – kategoria przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka. Praca plastyczna powinna być wykonana w dowolnej formie plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.rops.krakow.pl 


Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z gorącą prośbą o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród zamieszkałych na Państwa terenie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin adopcyjnych oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w Konkursie.

Termin składania prac mija 6 maja 2016 r.

Dla laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe, a dla wszystkich uczestników Konkursu czeka wiele atrakcji podczas Uroczystości wręczenia nagród, która planowana jest na przełomie maja i czerwca 2016 r.