,

 

baner 

 

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany będzie w okresie od lica 2016 do czerwca 2019 roku.

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją:

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi - 2 pkt,

- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 2 pkt,

- osoby u których występują powody udzielenia pomocy określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - 1pkt za każdy stwierdzony powód,

- preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego punktu za płeć.

Uczestnicy objęci zostaną wsparciem na podstawie umowy udziału w projekcie z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i instrumentów aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego w zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Wsparcie dla UP dobierane będzie indywidualnie z uwzględnieniem zróżnicowania na płeć, w sposób odpowiadający oczekiwaniom kobiet i mężczyzn poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb przez Specjalistę ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.

W ramach dostępnych form wsparcia będą:

- Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

- inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym) –celem tych usług jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

- oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,

- usługi asystenta rodziny;

Projekt przewiduje zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej przy współpracy z podmiotami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie:

- inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instyt. Rynku pracy, np. staże (od 3 do 6 miesięcy), praktyki zawodowe, wolontariat,

- zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

- zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.

I inne usługi aktywnej integracji jeśli ich zastosowanie zostanie stwierdzone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb UP.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach projektu prosimy o kontakt z PCPR w Brzesku, ul. Piastowska 2B, tel.: 14 66-300-31.