,

projektBrzesko, dn. 13.05.2014 r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

32-800 BRZESKO

tel./fax: 14 66 300 31

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia stanowią usługi szkolenia zawodowego polegające na przeprowadzeniu niżej wymienionych kursów zawodowych dla uczestników projektu:

  1.INSTRUKTOR PILATES – 1 osoba;
  2.KURS PISANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZAKŁADANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 1 osoba;
  3.WÓZEK WIDŁOWY – 1 osoba;
  4.ZAAWANSOWANY KURS KOMPUTEROWY-KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA – 1 osoba;
  5.RECEPCJONISTKA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 1 osoba;
  6.WYCHOWAWCA KOLONIJNY Z PIERWSZĄ POMOCĄ – 3 osoby;
  7.KURS PRAWA JAZDY – 1 osoba;

 2. W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu odzieży ochronnej.
 3. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania i sfinansowania niezbędnych badań lekarskich. Koszty te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia.
 5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą szczegółowy program oraz wstępny harmonogram szkolenia.
 6. Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć na kursie otrzyma na własność materiały biurowe (zeszyt i długopis) oraz materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia) oraz harmonogram szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia.
 7. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 – 17.00. Dopuszcza się możliwość, jeśli zajdzie taka konieczność, aby pojedyncze zajęcia odbywały się w godzinach późniejszych lub w sobotę, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Zleceniodawcy i z uczestnikami projektu.
 8. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Po ukończeniu kursu Wykonawca wystawia zaświadczenie / certyfikat MEN potwierdzający ukończenie kursu umiejętności zawodowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych zajęć zgodnie z podstawą programową MEN.
 10. Wykonawca po zakończeniu realizacji kursu wystawi każdemu uczestnikowi certyfikat/ zaświadczenie oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeżeli wzór (np. MEN) nie zezwala na umieszczenie dodatkowych oznaczeń, to powinno być wręczone dodatkowe zaświadczenie z oznaczeniami.
 11. Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji kursu dostarczyć do Zleceniodawcy następujące dokumenty oznaczone logotypami POKL, EFS:

-       potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć,

-       podpisane przez uczestników listy: obecności, odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych z wyszczególnieniem jednostkowym ich składu, odbioru zaświadczeń,

-       po jednym egzemplarzu wszelkiego rodzaju materiałów i pomocy, które otrzymają uczestnicy,

-       dokumentację zdjęciową z przeprowadzanych kursów na płycie CD lub DVD.

12.Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do 31.12.2020 r.

13.Zamawiający zawrze dodatkową umowę powierzenia danych osobowych.

14.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych kursów w trakcie ich realizacji.

15.Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminach ustalonych w harmonogramie, planowane zakończenie kursów 05.12.2014 r.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji kursów poza gminą Brzesko. Maksymalna odległość miejsca realizacji kursów od siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 100 km. W przypadku złożenia oferty na kursy realizowane poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do ujęcia w kalkulacji danego kursu kosztów wynajmu sal wykładowych (szkoleniowych), kosztów wyżywienia uczestników szkolenia, a także kosztów dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji kursów.

3.Warunki i termin składania ofert:

- Ofertę należy wysłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Oferta na usługi szkolenia zawodowego w ramach projektu Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego; w terminie do 21.05.2014r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie dla każdego z zadań:

Zadanie nr 1 - INSTRUKTOR PILATES

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników tytułu certyfikowanego instruktora pilates. Program kursu powinien składać się z modułów zajęć teoretycznych i praktycznych, obejmujących następujące zagadnienia: historia Pilatesa, podstawy anatomii (wybrane elementy budowy szkieletu, znajomość określonych mięśni, grup mięśni), elementy biomechaniki, terminologia Pilatesa, demonstracja, praktyka i analiza ćwiczeń, zdobywanie i doskonalenie umiejętności nauczania ćwiczeń, zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć, etyka pracy i zakres obowiązków instruktora, dyskusja i opracowanie literatury do szkoleń, doskonalenie rozumienia i stosowania zasad metody Pilates w wybranych ćwiczeniach, aspektach pracy z ciałem, zastosowanie oddechu w metodzie Pilates, zasady i analiza prawidłowej postawy, koncentracja na istocie i modyfikacjach ćwiczeń, porównanie wykonania tego samego ćwiczenia na różnych maszynach, budowanie programu lekcji na zajęcia grupowe i indywidualne, zależność między teorią, a praktyką, prowadzenie przejrzystych kart lekcji grupowych i indywidualnych

Zadanie nr 2 - KURS PISANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZAKŁADANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich i zakładania organizacji pozarządowych. Program winien obejmować następujące zagadnienia: wprowadzenie do funduszy unijnych, zasady konstruowania projektów inwestycyjnych, przygotowanie dokumentacji projektowej. aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych, w tym
stowarzyszeń oraz fundacji, formy prawne organizacji pozarządowych  i wynikające z tego możliwości skutecznego prowadzenia działalności, obowiązki i prawa osób działających w organizacjach pozarządowych, czynności prawne w celu założenia i rejestracji organizacji pozarządowej, definicja i cechy stowarzyszenia, definicja i cechy fundacji, źródła prawa w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Zadanie nr 3 -OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Szkolenie musi być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla części praktycznej dostęp do odpowiedniego sprzętu, w tym wózków widłowych i dostęp do placu manewrowego. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych, praktycznych. (kod zawodu: 834401)

Zadanie nr 4 - ZAAWANSOWANY KURS KOMPUTEROWY/księgowość komputerowa

Celem kursu jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem programów komputerowych, np Symfonia, Optima, Insert.

Program kursu winien obejmować następujące zagadnienia: zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczenia pracowników i ZUS, ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS, wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia Program komputerowy Płatnik jako system komunikacji z ZUS, księga handlowa, klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania, bilans, operacje gospodarcze, konto księgowe, zestawianie obrotów i sald jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania), podatek VAT konta wynikowe, kategorie przychodów i kosztów, dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych, dokumentacja rozliczeń gotówkowych, obrót materiałowy, środki trwałe, inwentaryzacja, międzyokresowe rozliczenie kosztów, rozrachunki z tytułu podatków, zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego, sprawozdania finansowe, komputerowa księga handlowa.

Zadanie nr 5- RECEPCJONISTKA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zadanie nr 6 - WYCHOWAWCA KOLONIJNY Z PIERWSZĄ POMOCĄ

Zadanie nr 7 - KURS PRAWA JAZDY

4. Kryteria wyboru oferty:

 1. Cena – 100 pkt

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 80 pkt

5. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 w brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

6.Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 projekt

Załącznik Nr 1 do zapytania o salę

Brzesko, dn. ………………………….

FORMULARZ OFERTY

 1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego……………………………………………………….

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1: ……………………………… zł netto. Stawka za 1 godzinę: .............................. zł netto/ liczba godzin

Zadanie nr 2: ……………………………… zł netto. Stawka za 1 godzinę: .............................. zł netto/ liczba godzin

Zadanie nr 3: ……………………………… zł netto. Stawka za 1 godzinę: .............................. zł netto/ liczba godzin

Zadanie nr 4: ……………………………… zł netto. Stawka za 1 godzinę: .............................. zł netto/ liczba godzin

Zadanie nr 5: ……………………………… zł netto. Stawka za 1 godzinę: .............................. zł netto/ liczba godzin

Zadanie nr 6: ……………………………… zł netto. Stawka za 1 godzinę: .............................. zł netto/ liczba godzin

Zadanie nr 7: ……………………………… zł netto. Stawka za 1 godzinę: .............................. zł netto/ liczba godzin

3. Oświadczam, że wyżej wymienione kwoty zawierają wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

4.Kwoty powyższe zostaną powiększone o należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

5.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

            ……………………., dnia………….                             …………………………………….........

                                                                                     Podpis osoby upoważnionej