,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Brzesku realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego celem nadrzędnym jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników poprzez kształtowanie u nich odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe oraz zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie poprzez uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy.

Praca ze sprawcą przemocy domowej ma na celu:

1.Uświadomienie sprawcy czym jest przemoc;
2.Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
3. Rozpoznawanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;
4. Opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy;
5. Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
6. Naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenia się korzystania z pomocy innych;
7. Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.