,

Zapytania Ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Brzeskim.

 

Oferta dotyczy realizacji zadania polegającego na:

- zakupie i dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

 

Informacja z otwarcia ofert dostępna TUTAJ

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne TUTAJ

Projekt pn. Nowe Szanse - nowe możliwości 2 finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja ,Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja - projekty Konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 20 I 4 -2020

 

========= Dodano 10.10.2019 =======

Ogłoszenie o zmienianym ogłoszeniu

zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytania

= =============== ==========================

 

 

Załączniki dostępne TUTAJ

 

Brzesko, 13.05.2019

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – (11 dzieci) , w wymiarze 33 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu wyznaczonym przez Zleceniobiorcę  na terenie powiatu Brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko, 25.03.2019 r

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR, w wymiarze 184 godziny. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Brzesko, 20.03.2019 r

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia w formie dogoterapii dla - klientów PCPR – 6 dzieci wieku od 1roku życia  do 13 r. ż w wymiarze 78 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Brzesko 28.11.2018

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości”.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Brzesko, 20.11.2018 r.

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości”.

Brzesko 14.11.2018

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa szkoleniowo-noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego

 1. a) Warsztat „Asertywność” w terminie 30.11.2018-02.12.2018

Zakres wsparcia – Uświadomienie, czym jest postawa asertywna, wyodrębnienie zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych, uświadomienie, w których sytuacjach nasze zachowanie wymaga zmiany, rozpoznanie własnych emocji w różnych sytuacjach.

Liczba uczestników – 27, w podziale na 2 grupy.
Liczba godzin - 24 dla każdej grupy.

 1. b) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych” (terapia grupowa dla dzieci w wieku 11-17 lat)” w terminie 8-9.12.2018

realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy)

Liczba uczestników – 7.
Liczba godzin- 16

 1. c) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych (terapia grupowa dla dzieci w wieku 5-10 lat) w terminie 8-9.12.2018

realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy).

Liczba uczestników – 6.
Liczba godzin- 16

 1. d) Warsztat dla opiekunów dzieci z pieczy zastępczej: Trening komunikacji w rodzinie z elementami pierwszej pomocy – III moduły w terminie 8-9.12.2018

Zakres wsparcia –

Moduł I :

 1. a) jak kształtować komunikację opartą na porozumieniu między rodziną, z której pochodzimy a tą, którą sami zakładamy
 2. b) jakie konflikty dominują w rodzinie i jak sobie z nimi radzić
 3. c) umiejętności rodzinnych mediacji ciekawej rozmowy z  który podpowiada, jak znaleźć własną drogę do rodzicielstwa i nie obciążać dzieci presją nadmiernych oczekiwań
 4. d) umiejętności uważnego słuchania i empatycznego reagowania w kontakcie z dzieckiem inspirującej rozmowy z twórcą nurtu „Porozumienia bez Przemocy” – wyjaśnia on, jak odrzucić „język szakala”, oceniający i przykry, a nauczyć się „języka żyrafy”, który pozwala nam wyrazić potrzeby i pragnienia

Moduł II obejmujący  wykłady i ćwiczenia, w szczególności- informacje dotyczące pierwszej pomocy:
- ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
- zastosowanie pozycji bocznej,
- resuscytacja krążeniowo - oddechowa.

MODUŁ III – praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji.

Liczba uczestników – 13.
Liczba godzin- 16.

 1. e) Warsztat „Samooceny” (osoby niepełnosprawne) w terminie 15-16.12.2018

Zakres wsparcia - kształtowanie umiejętności mówienia o sobie, przełamywanie lęku związanego z mówieniem na forum grupy, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, określanie swoich zainteresowań oraz uzdolnień, budowanie umiejętności prezentowania siebie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania mocnych i słabych stron, uświadomienie, że są takie czynności, które niepełnosprawność utrudnia czy wręcz uniemożliwia oraz takie, w wykonaniu których zupełnie nie przeszkadza, rozwijanie kreatywności

Liczba uczestników – 14.
Liczba godzin- 16.

 1. f) Warsztat „Odkrywania własnych umiejętności” (osoby niepełnosprawne) w terminie 15-16.12.2018

Zakres wsparcia - zdefiniowanie pojęcia „umiejętność” i analiza własnych umiejętności, ćwiczenie umiejętności prezentowania siebie, mówienia o sobie na forum grupy, przełamywanie lęku przed mówieniem o sobie, budowanie poczucia własnej wartości, identyfikacja ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, : kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania umiejętności, ćwiczenie zdolności realnej oceny własnych możliwości, kształtowanie umiejętności wyboru sytuacji, w których mogą być wykorzystane nasze zdolności i możliwości

Liczba uczestników – 9.
Liczba godzin- 16

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla uczestników projektu, oraz 2 pracowników PCPR.

3) Termin realizacji usługi do ustalenia ze Zleceniobiorcą po podpisaniu umowy. Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów co najmniej dwu dniowych.

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem dla osób dorosłych,
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem dla dzieci,
 3. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla osób dorosłych,
 4. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla dzieci,
 5. Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) dla osób dorosłych,
 6. Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) dla dzieci,
 7. Kolacja grillowa dla osób dorosłych,
 8. Kolacja grillowa dla dzieci,
 9. sale szkoleniowe każdego dnia - 1 sala na grupę,
 10. Basen - 1 godzina na osobę dziennie.,
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:
 1. Grupa CSW DELTA, wpłynęło 14.11.2018 godzina 8.55, koszt 57980,00 zł. brutto , VAT zw.
 2. Polskie Tatry S.A. wpłynęło 09.11.2018, koszt 32352,00 zł. brutto, netto 29604,60 zł.
 3. Galicyjskie Centrum Edukacji, wpłynęło 14.11.2018 godzina 8.26, koszt 53646,00 zł brutto Vat zw.
 4. Gran Sp. z o.o., wpłynęło 13.11.2018, koszt: 61753,38 zł. brutto, netto 50206,00 zł.,
 5. PPU Bonitas, wpłynęło 13.11.2018, koszt: 76213,26 zł., brutto, netto: 61962,00 zł.
 6. New Challenge, wpłynęło 14.11.2018 godz. 9.00, koszt 40000,00 zł. brutto, Vat zw. 

W związku z dniem ustawowo wolnym przypadającym na 12.11.2018 r., termin składania ofert  na Usługę szkoleniowo-noclegowo – gastronomiczną na potrzeby realizacji szkoleń wydłuża się do 14.11.2018 r do godz. 9.00.