,

Zapytania Ofertowe

baner

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe szanse – nowe możliwości” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

baner

 

 Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16.

Brzesko, dn. 08.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot usługi:

Pełnienia funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 1. Mariola Górska, Łomna 182, 32-720 Nowy Wiśnicz, wpłynęło 07.07.2016
 2. Makarski Szczepan, ul. Łąkowa 37, 33-160 Ryglice, wpłynęło 05.07.2016
 3. KOLEOS Łukasz Oleksiewicz, ul. Marszłka Józefa Piłsudskiego 4, 32-555 Zagórze, wpłynęło 07.07.2016

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Najniższą cenę realizacji usługi oferuje KOLEOS Łukasz Oleksiewicz, z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

baner

 

 

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16.

Brzesko, dn. 08.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot usługi:

Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 1. WIRTUAL Wojciech Broczkowski, ul. Podgórska 15, 32-555 Zagórze, wpłynęło 08.07.2016 o godzinie 8.30.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Najniższą cenę realizacji usługi oferuje WIRTUAL Wojciech Broczkowski, z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję usługi.

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

 baner

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.
Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości”realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

 baner

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu "Nowe szanse- nowe mozliwości".

Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe szanse-nowe mozliwości" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

projekt

Brzesko, dn. 08.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

KURSY ZAWODOWE DLA 49 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od 20.07.2013 do 30.11.2013 r. kursów zawodowych z zakresu:

- kurs spawacza dla 12 osób

- Florystyki dla 18 osób

- Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 17 osób

Wózek widłowy dla 2 osób

Składane oferty powinny dotyczyć łącznie trzech szkoleń zawodowych – nie dopuszcza się

składania ofert na jedno lub kilka wybranych szkoleń.

alt

Brzesko, dnia 07.03.2013 r.

Wybór wykonawcy z zapytania o sale

 

PCPR w Brzesku informuje, iż w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Przedłożona oferta spełniała wyznaczone przez Zamawiającego kryteria w związku z powyższym została przyjęta do realizacji. W wyniku procedury została wybrana wykonawca z Gnojnika.

alt

Brzesko, dn. 06.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŻYWIENIE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2013 R.

 

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 1. 1.Nazwa i adres zamawiającego:

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

 • osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Czarnota

 

 1. 2.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla grupy od 10 do 54 osób w  czasie zajęć które najprawdopodobniej odbywać będą się w Brzesku lub w miejscowości oddalonej o nie więcej niż 10 km, w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, napoje + woda) i jednego ciepłego posiłku.

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i  dostosowane do godzin zajęć uczestników projektu.

Siedziba wykonawcy powinna znajdować się w tej samej miejscowości, w której odbywają się zajęcia lub wykonawca musi zapewnić dowóz posiłków, w warunkach zaakceptowanych przez Sanepid, do uczestników.

Zmówienie będzie wykonywane w terminie od 14.03.2013 r. do 13.03.2014 r.

 

 1. 3.Warunki które musi spełnić wykonawca:

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności wynikające z  przepisów prawa.

 

 1. 4.Warunki i termin składania ofert:

 

- Ofertę należy wysłać na załączonym do zapytania formularzu  za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego;

 

- Oferta powinna zwierać również przestawienie propozycji menu

 

- Termin składania oferty od 06.03.2013 r. do 12.03.2013 r.

 

 

 

 1. 5.Kryteria wyboru oferty:

 

 1. 1)Cena – 60 pkt

 

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 60 pkt

 

 1. 2)Siedziba wykonawcy – 20 pkt

- w tej samej miejscowości w której odbywają się zajęcia – 20 pkt

- w miejscowości oddalonej o 5 km – 10 pkt

- w miejscowości oddalonej o więcej niż 5 km – 0 pkt

 

 1. 3)Proponowane menu – 20 pkt

- menu pełne – 20 pkt

- menu ubogie – 10 pkt

- brak menu – 0 pkt

 

 

 1. 6.Tryb postępowania:

Udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

 1. 7.Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

formulasz oferty_wyżywienie.doc

 

altBrzesko, dn. 27.02.2013 r.

 

Wyniki - zapytanie ofertowe na sale szkoleniowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym, termin do składnia ofert przez wykonawców zostaje przedłużony do dnia 06.03.2013 r.

alt

Brzesko, dn. 16.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SALE SZKOLENIOWE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2013 R.

 

Zapytanie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

          1.Nazwa i adres zamawiającego:

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

 • osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Czarnota


   2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem trzech sal:

1)Sali szkoleniowej wyposażonej w sprzęt multimedialny. Sala powinna zapewnić komfort pracy dla grupy uczestników do 54 osób, posiadać dostęp do światła dziennegomożliwością zaciemnienia. Sala powinna być wyposażona w ekran, projektor multimedialny, flipchart wraz z kompletem pisaków, dodatkowo stolik dla trenera szafkę/półkę pod laptop i rzutnik oraz stoliki i krzesła dla grupy 54 osób;

2)Sali komputerowej wyposażonej w 15 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, ponadto na sali powinien znajdować się ekranem i projektorem multimedialnym;

3)Sali świetlicowej przystosowanej dla dzieci również tych z orzeczoną niepełnosprawnością. Sala powinna oferować możliwość, prowadzenia gier planszowych jak i ruchowych. Wyposażenie takiej Sali powinny stanowić gry planszowe, TV, gry sprawnościowe, materace, artykuły szkolne tj. bloki rysunkowe, kredki, pisaki, specjalne nożyczki dla dzieci i inne przybory umożliwiające rozwój zdolności artystycznych.

Oferent powinien zapewnić nieograniczony dostęp do zaplecza sanitarnego w bezpośrednim sąsiedztwie sali dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie trzy sale muszą być dostępne od godz. 8.00 do 19.00. min. 4 dni w tygodniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, celem realizacji zajęć z  uczestnikami projektu.

Koszty mediów, w tym ogrzewania w okresie grzewczym, i sprzątania używanych pomieszczeń będą zawierać się w cenie wynajmu.

Powyższe sale muszą być usytuowane obok siebie. Oferowane pomieszczenia powinny znajdować się w Brzesku lub w miejscowości oddalonej od Brzeska nie więcej niż o 10 km.

Zmówienie będzie wykonywane w terminie od 08.03.2013 r. do 31.12.2014 r.

        3.Warunki które musi spełnić wykonawca:

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

        4.Warunki i termin składania ofert:

 

- Ofertę należy wysłać na załączonym do zapytania formularzu (załącznik nr 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przesłać pocztą tradycyjną zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko z dopiskiem: „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego;

 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych;

 

- Termin składania oferty od 16.02.2013 r. do 26.02.2013 r.

          5.Kryteria wyboru oferty:

 1)Cena – 80 pkt

 

Punkty za cenę = (najniższa cena brutto spośród ofert badanych /cena brutto oferty badanej) x 80 pkt

 2)Siedziba oferenta

- w Brzesku lub do 10 km – 20 pkt

- powyżej 10 km – 0 pkt

            6.Tryb postępowania:

Udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: Zasady finansowania POKL, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

7.Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
załącznik nr 1 do zapytania o sale.doc

altBrzesko, dn. 31.01.2012 r.

Wybór oferty na prowadzenie kursów zawodowych

W wyznaczonym terminie wpłynęły do PCPR w Brzesku, ul. Wyszyńskiego 6, dwie oferty. Do przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego został wybrany ZDZ w Krakowie - oddział Brzesko, ul. Mickiewicza 17.