,

 baner

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.
Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości”realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe szanse – nowe możliwości” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienia funkcji specjalisty ds. finansów w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Gromadzenie i przygotowanie dokumentów finansowych, sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej, administrowanie zakupami na rzecz projektu, przygotowanie opisu dokumentów księgowych, weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków. Osobiste stawiennictwo w siedzibie PCPR w Brzesku na wezwanie Zamawiającego.

 

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 30.06.2019

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wymagane doświadczenie w realizacji usługi specjalisty ds. finansów w ramach 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonego wykazu w ramach „formularza oferty” jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada zakresowi usługi specjalisty ds. finansów.
 1. Osoba nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Weryfikacja poprzez złożone oświadczenie w ramach „Formularza oferty” załączonego do postępowania.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100
 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.    

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. Należy podać cenę całkowitą realizacji usługi netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia przy założeniu realizacji projektu z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków projektowych w okresie 01.07.2016 – 30.06.2019.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w „formularzu oferty”.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie PCPR Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 2b, do dnia 08.07.2016 r. do godz. 9:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu

Formularz_oferty_kon_specjalista_Brzesko.docx