,

Zadania powiatu realizowane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w zakresie pomocy społecznej:

Zadania własne:

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 3. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci
  i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 4. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 5. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
  i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
  w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudność w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
  w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
 7. pomoc osobom mającym trudność w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
 8. pomoc osobom mającym trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karanego,
 9. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 10. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 11. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 12. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 13. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 14. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 15. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 17. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
Zadania z zakresu administracji rządowej:
 1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających a celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 Zadania powiatu realizowane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zadania własne:

 1. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 2. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
Zadania z zakresu administracji rządowej:
 1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
  w rodzinie,
 2. opracowywanie i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla stosujących przemoc w rodzinie.
 Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

1.        opracowanie i realizacja , zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a)     rehabilitacji społecznej,

b)    przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

2.        współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu
i realizacji programów, o których mowa w pkt 1,

3.        udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji.

4.        podejmowanie działań  zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

5.        opracowanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa.

6.        współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.

7.        dofinansowanie:

a)    uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

b)   sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

c)    zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;

d)   likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

e)    rehabilitacji dzieci i młodzieży.

  8.    dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

9.    kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalnego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo – rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej.

10.    współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy.