,
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza
piątek, 23 marca 2018 21:02

Pieczę zastępczą zapewnia się dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

            Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie postanowienia Sądu, a w przypadku pilnej konieczności na wniosek lub za zgodą rodziców biologicznych dzieci.

            Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do pełnoletniości.

Rodzinna piecza zastępcza

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,

b) niezawodowa,

c) zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2. rodzinny dom dziecka.

            Wśród rodzinnych form pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Powiatu Brzeskiego, najliczniejszą grupę stanowią rodziny zastępcze spokrewnione, których jest 21. W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa 29 wychowanków – 23 małoletnich i 6 osób dorosłych.

            Drugą nieco mniej liczną grupę stanowią rodziny zastępcze niezawodowe, których obecnie funkcjonuje 15, a w nich przebywa 16 wychowanków – 14 małoletnich i 2 osoby pełnoletnie.

           

            Najmniej liczną grupę stanowią rodziny zastępcze zawodowe. Obecnie w Powiecie Brzeskim jest ich 4 – w tym jedno pogotowie rodzinne. Ogółem w rodzinach zastępczych zawodowych przebywa 9 wychowanków – 8 małoletnich i 1 pełnoletni.

Instytucjonalna piecza zastępcza

            Na terenie powiatu Brzeskiego instytucjonalna piecza zastępcza jest zapewniania przez placówkę opiekuńczo – wychowawczą - Dom Dziecka w Jasieniu. Dysponuje on 30 miejscami.
W Domu Dziecka w Jasieniu przebywa obecnie 26 wychowanków.

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

            Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do pełnoletniości. Pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej może jednak pozostać w dotychczasowej rodzinie lub placówce za zgodą rodziców zastępczych, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli:

1) uczy się:

a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c) w uczelni,

d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

a) w szkole,

b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c) w uczelni,

d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,

e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

           

            Pełnoletni wychowankowie pozostający w dotychczasowych rodzinach zastępczych
są objęci wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, mają możliwość skorzystania
ze wsparcia specjalistycznego oferowanego przez PCPR w Brzesku. Przedłużony pobyt
w dotychczasowej rodzinie zastępczej ma na celu przygotowanie wychowanków
do usamodzielnienia.

            Obecnie w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego przebywa 6 pełnoletnich wychowanków, którzy kontynuują naukę.

Osoby usamodzielniane

            Osobą usamodzielnianą jest jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

            W sytuacji gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, osobie usamodzielnianej:

1) przyznaje się pomoc na:

a) kontynuowanie nauki,

b) usamodzielnienie,

c) zagospodarowanie;

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,

b) zatrudnienia;

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

            Szczegółowe informacje dot. pomocy udzielanej osobom usamodzielnianym określają przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności art. 140 – 153.

            Obecnie usamodzielnia się 13 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 6 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Wszyscy ww. kontynuują edukację w związku z czym otrzymują pomoc finansową na kontynuowanie edukacji.