,

            Pieczę zastępczą zapewnia się dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

            Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie postanowienia Sądu, a w przypadku pilnej konieczności na wniosek lub za zgodą rodziców biologicznych dzieci.

            Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do pełnoletniości.

Rodzinna piecza zastępcza

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
 2. a) spokrewniona,
 3. b) niezawodowa,
 4. c) zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 1. rodzinny dom dziecka

Instytucjonalna piecza zastępcza

            Na terenie powiatu Brzeskiego instytucjonalna piecza zastępcza jest zapewniania przez placówkę opiekuńczo – wychowawczą - Dom Dziecka w Jasieniu. Dysponuje on 30 miejscami.

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

            Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do pełnoletniości. Pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej może jednak pozostać w dotychczasowej rodzinie lub placówce za zgodą rodziców zastępczych, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli:

1) uczy się:

 1. w szkole;
 2. w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 3. w uczelni;
 4. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 5. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

lub

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

 1. a) w szkole,
 2. b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 3. c) w uczelni,
 4. d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 5. e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.       

            Pełnoletni wychowankowie pozostający w dotychczasowych rodzinach zastępczych
są objęci wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, mają możliwość skorzystania
ze wsparcia specjalistycznego oferowanego przez PCPR w Brzesku. Przedłużony pobyt
w dotychczasowej rodzinie zastępczej ma na celu przygotowanie wychowanków
do usamodzielnienia.

Osoby usamodzielniane

            Osobą usamodzielnianą jest jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

            W sytuacji gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, osobie usamodzielnianej:

1)  przyznaje się pomoc na:

 1. a) kontynuowanie nauki,
 2. b) usamodzielnienie,
 3. c) zagospodarowanie;

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

 1. a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 2. b) zatrudnienia;

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

            Szczegółowe informacje dot. pomocy udzielanej osobom usamodzielnianym określają przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności art. 140 – 153.