,
 1. Oferowane formy wsparcia

 

 1. Objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora

Każda rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie Powiatu Brzeskiego objęta jest wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparcie koordynatorzy udzielają również pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej, którzy pozostali w dotychczasowych rodzinach zastępczych. 

Zgodnie z art 77 ust. 3 ustawy o pieczy, do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych  form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 1. Grupa wsparcia

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku działa grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

Serdecznie zapraszamy osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej do skorzystania z tej formy wsparcia.

 

 1. Wolontariat

Kolejną formą wsparcia kierowaną do rodzin zastępczych jest wolontariat dla dzieci pozostających pod ich opieką. Wolontariat realizowany jest w głównie w formie pomocy w nauce dzieciom oraz racjonalnej organizacji czasu wolnego. 

 

 1. Wsparcie i poradnictwo specjalistyczne

 Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, dzieci powierzone oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, w zależności od potrzeb mogą w PCPR w Brzesku skorzystać ze wsparcia i poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego i socjalnego.

Poradnictwo psychologiczne –  Aneta Rzepa, Ewa Lisowska-Kania.

Poradnictwo prawne – Bartłomej Gogola.

Poradnictwo pedagogiczne i socjalne – Kamila Słomka, Anna Rojkowicz.

 

 1. Świadczenia dla rodzin zastępczych.

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2018 r. poz.998 ze zm.)

Rodzinom zastępczym przysługują następujące świadczenia finansowe na dzieci powierzone:

 1. świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
 • 746 zł miesięcznie - rodziny zastępcze spokrewnione
 • 1131 zł miesięcznie - rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka
 1. dodatek wychowawczy 500 zł miesięcznie - nie dłużej niż do 18. roku życia dziecka. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), informuje iż od dnia 1 stycznia 2022 r. doszło do zastąpienia dotychczasowych przepisów dotyczących dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu realizującego świadczenia wychowawcze. Zatem od  1 czerwcza 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i Dyrektorzy Placówek powinny składać tylko i wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. dodatek nie niższy niż kwota 227 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka

Ww. świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oprócz dodatku wychowawczego!

            Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać świadczenia na:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 2. świadczenia na pokrycie;

 - niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,

-  kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może również otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą  na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez  podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożone przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

Stosownie do treści art. 83 ust. 3a środki finansowe, o których mowa w ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  Wszystkie ww. świadczenia udzielane są na wniosek rodziny zastępczej (art. 88 ww. ustawy), który rozpatrywany jest w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.).

 1. Świadczenia dla usamodzielnianych

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r. poz.821 ze zm.)

            Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
 • kontynuowanie nauki
 • usamodzielnienie

            Wniosek  o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej (art. 143 ust. 2 w/w ustawy). 

 • zagospodarowanie

            Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa
w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej (art. 143 ust. 3 w/w ustawy). 

 1. udziela się pomocy w uzyskaniu:
 • odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • zatrudnienia

            Wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej (art. 143 ust. 3 w/w ustawy).

 1. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

            W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu
na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

 

            Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

            W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, pomoc dla osób usamodzielnianych nie przysługuje.

            Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną (art. 141 ust. 1 w/w ustawy).

            Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. (art. 142 ust. 1 i 2 w/w ustawy). 

            Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody uzyskane w miesiącu      poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (art. 142 ust. 3 i 4 w/w ustawy). 

            Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej
i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.(art. 144 w/w ustawy). 

            Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie  jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz
  w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

            Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

            Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie (art. 145 w/w ustawy). 

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki
i usamodzielnienie dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia (art. 145 ust.7 w/w ustawy). 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 566 zł miesięcznie. 

Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia (art. 145 ust.1-3 w/w ustawy). 

            Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc na kontynuowanie nauki ma obowiązek przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki (na początku każdego nowego semestru). W przypadku nauki w szkole średniej czy zawodowej w miesiącach: luty i wrzesień, a na studiach w miesiącach: marzec i październik.

            Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • została umieszczona w zakładzie karnym.

            Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

          (art. 147 i 148 w/w ustawy).

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3730 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

-  nie mniej niż 7458 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

-  nie mniej niż 3730 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

-  nie mniej niż 1865 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

            Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż
do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

            W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy       na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki (art. 149 w/w ustawy).

            Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
w wysokości nie niższej niż 3390 zł.

            Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. (art. 150 w/w ustawy).

            Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub
na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.