,

logo.doc 768x691

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, jako realizator na terenie Powiatu Brzeskiego projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2”, w dniach 14-15.12.2021 r zorganizowało, w formie wyjazdowej warsztaty rehabilitacyjne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.

Zorganizowane w niezwykłej solnej scenerii bocheńskiej kopalni soli warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem obejmowały szereg atrakcji łączących elementy edukacyjne i integracyjne z profilaktyką zdrowotną.

Warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem w tym wyjątkowym miejscu to szczególna forma inhalacji. Mikroklimat podziemnych komór kopalni soli w Bochni z powodzeniem wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń układu oddechowego, astmy i alergii. Wyjątkowa czystość bakteriologiczna powietrza, stała temperatura (ok. 16˚C), wysoka wilgotność względna (ok. 80%), duża zawartość chlorku sodu oraz pierwiastków – takich jak magnez, mangan i wapń korzystnie wpływają na poprawę odporności i łagodzą objawy wielu schorzeń w tym także alergii.

Tak nietypowe warsztaty rehabilitacyjne odbywające się w godzinach wieczornych dostarczyły wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Ponadto w czasie pobytu  w kopalni Uczestnicy Projektu poznali fascynującą historię górnictwa, przekazaną w niezwykły sposób przez towarzyszących im całą noc przewodników. Na trasie zwiedzania kopalni uczestnicy spotkali średniowiecznych górników oraz znane postaci historyczne. Dowiedzieli się jak dawniej funkcjonował system transportowy i system wentylacji w kopalni. Poznali dawne zawody górnicze.

Nocy spędzonej w kopalni towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci przejazdu podziemną kolejką, zjazdu 140 metrową zjeżdżalnią, projekcji filmu w podziemnym kinie oraz zabawy na parkiecie podziemnej dyskoteki. Do dyspozycji było także boisko sportowe, sprzęt sportowy oraz plac zabaw.

Atrakcyjność udziału w warsztatach rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Sfinansowanie Warsztatów tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków, biletów wstępu, zatrudnienia przewodników i rehabilitanta było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2” przez Unię Europejską.

Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” realizowany jest, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie formy wsparcia były  realizowane  z zachowaniem  odpowiedniego  reżimu  sanitarnego, w tym Uczestnicy Projektu mieli zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewniony odpowiedni dystans. Wszelkie wymogi sanitarne były zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

logo.doc 768x691

W dniu 4.12.2021 r Uczestnicy projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku tj. projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2”, wzięli udział w jednodniowych wyjazdowych warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, połączonych z edukacją ekologiczną. Warsztaty te miały na celu rozwój Uczestników Projektów w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie.

       Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych, których założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektów. Założeniem treningów jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektów, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia.

            W warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego wzięli udział Uczestnicy Projektu wraz z ze swoim otoczeniem, jako że wsparcie go było niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. 

            Wszystkie formy wsparcia były  realizowane  z zachowaniem  odpowiedniego  reżimu  sanitarnego, w tym Uczestnicy Projektu mieli zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewniony odpowiedni dystans. Wszelkie wymogi sanitarne były zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. W sytuacji gdy występowało wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagała tego ochrona zdrowia publicznego, przy realizacji poszczególnych części wsparcia, o ile istniała taka możliwość ze względu na jego specyfikę wykorzystywane były metody i techniki udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu na odległość.

            Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

            Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, w dniach 21-22.08.2021 r w ramach projektu pn. „Nowe szanse – nowe możliwości 2” zorganizowało dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia trening kompetencji i umiejętności społecznych. Głównym celem tego wydarzenia było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych. Trening przybrał formę wyjazdowych warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością oraz rodzin zastępczych wraz z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Warsztaty miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności na płaszczyźnie rodzinnej i społecznej z elementami zajęć propagujących zdrowy styl życia, promowanie prawidłowych metod wychowawczych i   aktywność   ruchową - integracją   z   wykorzystaniem   wód termalnych, aquaparku, piękna przyrody, szlaków turystycznych.

            Celem warsztatów, prowadzonych przez psychologa było  podniesienie  własnej  wartości,  wzajemna  tolerancja, przełamanie barier i ograniczeń. Założeniem warsztatów było również wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia dla uczestników warsztatów i upowszechnienie go wśród tej grupy, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego oraz wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej i kontrolowanej aktywności ruchowej.

Wszystkie działania zorganizowane zostały z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, koniecznych z uwagi na pandemię korona wirusa.

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości 2” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

logo.doc 768x691

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza rekrutację do projektu pn. „Nowe Szanse – nowe możliwości 2”. Rekrutacja trwa od 01 lutego 2021r. do 31 marca 2021r.

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości 2” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest „Nowe szanse – nowe możliwości 2" jest aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Brzeskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 01 lutego 2021r. do 31 marca 2021r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, w biurze projektu
w pokoju numer 15

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko,
w biurze projektu w pokoju numer 15 w godzinach od 08:00 do 15:00 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, tel. 14 663-00-31. Osoba do kontaktów Pani Aneta Rzepa.

logo.doc 768x691

Projekt pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2’, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2” realizowany jest w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.

Głównym celem projektu jest „Nowe szanse – nowe możliwości 2" jest aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W roku 2019 w projekcie uczestniczyło 86 osoby. Były to:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W ramach projektu realizowane były różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym.

            W roku 2020 zrealizowano:

 1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem w ilości 624 godziny – zajęcia indywidualne.
 2. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań grupowych z opiekunów prawnych lub/i opiekunów faktycznych małoletnich Uczestników Projektu w ilości 40 – zajęcia grupowe, poświęcone rodzicielstwu opartemu na pozytywnej dyscyplinie - metodzie wychowawczej wspierającej rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku
 3. Terapię Metodą Biofeedback w formie spotkań indywidualnych z terapeutąw ilości 192 godziny – zajęcia indywidualne.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 40 godziny – zajęcia grupowe.
 5. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Trening obejmował następującemoduły - Moduł I – Trening w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego; Moduł II – Trening samodzielności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
 6. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem lub/i terapeutą w ilości 1752 godzin, w tym: z wykorzystaniem metody hydroterapii w ilości 240 godzin, z wykorzystaniem metody hipoterapii w ilości 256 godzin, z wykorzystaniem metod rehabilitacji ogólnej w ilości 800 godzin, z wykorzystaniem metody dogoterapii w ilości 256 godzin, z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej Metody Integracji Sensorycznej (SI) opartej na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach w ilości 160 godzin, z wykorzystaniem metody fototerapii w ilości 40 godziny.
 7. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 256 godzin.
 8. Zajęcia wyrównywujące braki edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w ilości 800 godzin. Zajęcia obejmowały organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, z matematyki, z historii, z języka polskiego oraz z chemii.
 9. Warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii w ilości 12 godzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach realizowanego na terenie Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

W roku 2020, realizacja projektu przypadła na trudny okres epidemii koronawirusa,
a jak pokazują badania ta nieznana, zagrażająca zdrowiu i życiu sytuacja, której rozwój trudno przewidzieć, związana jest z szeregiem konsekwencji na poziomie indywidualnym oraz społecznym. Co więcej, sytuacja ta ma charakter szczególny, bowiem oprócz zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz osób bliskich, wiąże się ona także z innymi obciążeniami, takimi jak przebywanie na kwarantannie, izolacja społeczna, konflikty w domu, utrata opieki.

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, w ramach realizowanego na terenie powiatu brzeskiego projektu, nieustannie wspiera Uczestników Projektu wobec diametralnej i nagłej konieczności zmiany dotychczasowych, znanych i przyjętych w praktyce form współdziałania, zarówno co do opieki, ale także edukacji, rewalidacji i rehabilitacji. Jednym z zastosowanych narzędzi jest aktywizacja zdrowotna, której założeniem ogólna poprawa i wzmocnienie sprawności fizycznej i psychoruchowej Uczestników Projektu. W skład aktywizacji zdrowotnej Uczestników Projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2 ” wchodzą następujące moduły:

 1. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w tym
  z wykorzystaniem metody hydroterapii, z wykorzystaniem metody hipoterapii, z
  wykorzystaniem metody rehabilitacji ogólnej, z wykorzystaniem metody dogoterapii, z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej Metody Integracji Sensorycznej (SI) opartej na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach, z wykorzystaniem metody fototerapii.
 2. Poradnictwo zdrowotne w postaci dwudniowych wyjazdowych warsztatów
  rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.
 3. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą.

W zależności od rodzaju udzielanego było ono udzielane w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu lub w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Realizatora Projektu.

            Wszystkie działania zorganizowane zostały z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, koniecznych z uwagi na pandemię korona wirusa.  

            Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

W dniach 20-21.06.2020 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku,
w ramach projektu pn. „Nowe szanse – nowe możliwości 2” zorganizowało dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia trening kompetencji i umiejętności społecznych. Głównym celem tego wydarzenia było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych. Trening przybrał formę warsztatów w postaci dwudniowego wyjazdu, poświęconego nabyciu wiedzy o społeczeństwie.

Założeniem wyjazdu było uświadomienie Uczestnikom Projektu roli jaką odgrywają Oni w dzisiejszym świecie jak również kształtowanie postawy obywatelskiej
i prowspólnotowej. Wyjazd miał przygotować Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym, rozwijać poczucie przynależności do danej grupy społecznej, budować więzi emocjonalne między Uczestnikami Projekt, rozwijać ich wrażliwości oraz kształcić umiejętności poznawcze, rozwijać zainteresowania.

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości 2” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

logo.doc 768x691

Uczestnicy Projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2”, realizowanego w roku 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku wzięli udział w kolejnych działaniach, w założeniu, których było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Tym razem, wzięli udział w dniu 15.06.2020r  jednodniowych, wyjazdowych warsztatach interpersonalnych, przeznaczonych dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, osób chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne.

              Założeniem warsztatów było uświadomienie Uczestnikom Projektu roli, jaką kompetencje społeczne odgrywają w dzisiejszym świecie,. Warsztaty te miały pomoc Uczestnikom Projektu w podjęciu aktywności pozwalającej rozwijać swój potencjał, doskonalić procesy komunikacji interpersonalnej.

              Uczestnicy Projektu, w trakcie warsztatów poprowadzonych przez psychologa, dowiedzieli się jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w codziennych działaniach, jakie umiejętności są im potrzebne, aby skutecznie realizować swoje cele, jaką rolę pełnią
w grupie/zespole. Nabyli umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, efektywnego zarządzania sobą w czasie, budowania precyzyjnych i jasnych komunikatów, skutecznego współdziałania w grupie i zespole.

Warsztaty odbyły się w ośrodku posiadającym wykwalifikowaną kadrę, bazę koni rekreacyjnych, z której to bazy Uczestnicy Projektu mogli skorzystać po zakończonych zajęciach z psychologiem.  

Taka forma wsparcia Uczestników Projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2” miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwoliła na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej, co pozwoliło na wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację.

Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

Zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID - 19, które ze względu na swój zasięg określono mianem pandemii, są zjawiskiem nowym dla współcześnie żyjących mieszkańców Polski, w tym również dla mieszkańców powiatu brzeskiego. Ta nieznana, zagrażająca zdrowiu i życiu sytuacja, której rozwój trudno przewidzieć, związana jest z szeregiem konsekwencji na poziomie indywidualnym oraz społecznym. Co więcej, sytuacja ta ma charakter szczególny, bowiem oprócz zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz osób bliskich, wiąże się ona także z innymi obciążeniami, takimi jak przebywanie na kwarantannie, izolacja społeczna, konflikty w domu, utrata opieki.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, chcąc wesprzeć Uczestników Projektu pn. „Nowe szanse – nowe możliwości 2” w tym trudnym czasie, zorganizował  przeprowadził dla nich coaching społeczny, założeniem, którego było m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku, czego Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie, zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.  Cykl zajęć, w ramach coachingu społecznego obejmował:

 1. Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 2. Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

            Wszystkie działania zorganizowane zostały z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, koniecznych z uwagi na pandemię korona wirusa.  

            Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, jako realizator na terenie Powiatu Brzeskiego projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2”, w dniach 15-16.02.2020 roku zorganizowało w formie wyjazdowej warsztaty rehabilitacyjne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.

Zorganizowane w niezwykłej solnej scenerii bocheńskiej kopalni soli warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem obejmowały szereg atrakcji łączących elementy edukacyjne i integracyjne z profilaktyką zdrowotną.

Warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem w tym wyjątkowym miejscu to szczególna forma inhalacji. Mikroklimat podziemnych komór kopalni soli w Bochni z powodzeniem wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń układu oddechowego, astmy i alergii. Wyjątkowa czystość bakteriologiczna powietrza, stała temperatura (ok. 16˚C), wysoka wilgotność względna (ok. 80%), duża zawartość chlorku sodu oraz pierwiastków – takich jak magnez, mangan i wapń korzystnie wpływają na poprawę odporności i łagodzą objawy wielu schorzeń w tym także alergii.

Tak nietypowe warsztaty rehabilitacyjne odbywające się w godzinach wieczornych dostarczyły wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Ponadto w czasie pobytu  w kopalni Uczestnicy Projektu poznali fascynującą historię górnictwa, przekazaną w niezwykły sposób przez towarzyszących im całą noc przewodników. Na trasie zwiedzania kopalni uczestnicy spotkali średniowiecznych górników oraz znane postaci historyczne. Dowiedzieli się jak dawniej funkcjonował system transportowy i system wentylacji w kopalni. Poznali dawne zawody górnicze.

Nocy spędzonej w kopalni towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci przejazdu podziemną kolejką, zjazdu 140 metrową zjeżdżalnią, projekcji filmu w podziemnym kinie oraz zabawy na parkiecie podziemnej dyskoteki. Do dyspozycji było także boisko sportowe, sprzęt sportowy oraz plac zabaw dla dzieci w wieku do 10 lat.

Atrakcyjność udziału w warsztatach rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Sfinansowanie Warsztatów tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków, biletów wstępu, zatrudnienia przewodników i rehabilitanta było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2” przez Unię Europejską.

Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” realizowany jest, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza rekrutację do projektu pn. „Nowe Szanse – nowe możliwości 2”. Rekrutacja trwa od 01 lutego 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości 2” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest „Nowe szanse – nowe możliwości 2" jest aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Brzeskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 01 lutego 2020r. do 30 kwietnia 2020r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, w biurze projektu
w pokoju numer 15

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko,
w biurze projektu w pokoju numer 15 w godzinach od 08:00 do 15:00 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, tel. 14 663-00-31. Osoba do kontaktów Pani Aneta Rzepa.

logo.doc 768x691

Projekt pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2’, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Nowe szanse - nowe możliwości” realizowany jest w okresie od 01.01.2019r. do 31.10.2021r.

Głównym celem projektu jest „Nowe szanse – nowe możliwości 2" jest aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W roku 2019 w projekcie uczestniczyło 43 osoby. Były to:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W ramach projektu realizowane były różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym.

            W roku 2019 zrealizowano:

 1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem
  w ilości 624 godziny – zajęcia indywidualne.
 2. Terapię Metodą Biofeedback w formie spotkań indywidualnych z terapeutą
  w ilości 192 godziny – zajęcia indywidualne.
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 96 godziny – zajęcia grupowe.
 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Trening obejmował następujące moduły - Moduł I – Trening w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego; Moduł II – Trening samodzielności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
 5. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ilości 1248 godzin, w tym: z wykorzystaniem metody hydroterapii w ilości 160 godzin, z wykorzystaniem metody hipoterapii w ilości 120 godzin, z wykorzystaniem metod rehabilitacji ogólnej w ilości 624 godzin, z wykorzystaniem metody dogoterapii w ilości 120 godzin, z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej Metody Integracji Sensorycznej (SI) opartej na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach w ilości 144 godzin, z wykorzystaniem metody fototerapii w ilości 72 godziny.
 6. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 330 godzin.
 7. Zajęcia wyrównywujące braki edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w ilości 600 godzin. Zajęcia obejmowały organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, z matematyki, z historii, z języka polskiego oraz z chemii.
 8. Warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii w ilości 12 godzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach realizowanego na terenie Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

W dniach 07-08 grudnia 2019r. Uczestnicy Projektu pn. „Nowe szanse - nowe możliwości 2 ”, wzięli udział w dwudniowych, wyjazdowych warsztatach terapeutycznych obejmujących zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych,. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektu. Założeniem treningu jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku realizacji niniejszego treningu Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie, zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.

Warsztaty odbyły się w górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP – Zakopanem. Założeniem Warsztatów było m.in. wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia dla uczestników warsztatów
i upowszechnienie go wśród tej grupy, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego oraz wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej
i kontrolowanej aktywności ruchowej. Zajęcia terapeutyczne m.in.: dotyczyły treningu asertywności i autoprezentacji, dzięki czemu uczestnicy warsztatów nauczyli się zachowań asertywnych i nabyli umiejętności tworzenia pozytywnego wizerunku.

Projekt „Nowe szanse - nowe możliwości 2” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

logo.doc 768x691

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ogłasza rekrutację do projektu pn. „Nowe Szanse – nowe możliwości 2”. Rekrutacja trwa od 01 lutego 2019r. do 31 marca 2019r.

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości 2” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest „Nowe szanse – nowe możliwości 2" jest aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Brzeskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 0201 lutego 2019r. do 31 marca 2019r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, w biurze projektu
w pokoju numer 15.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko,
w biurze projektu w pokoju numer 15 w godzinach od 08:00 do 15:00 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, tel. 14 663-00-31. Osoba do kontaktów Pani Aneta Rzepa.