,

Interwencja kryzysowa jest to forma indywidualnej pomocy psychologicznej ukierunkowana mniej lub bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny. Jest formą oddziaływania krótkoterminowego, koncentrującą się na szerokim zakresie zjawisk, mogących mieć wpływ na równowagę emocjonalną jednostki, rodziny i grupy. Kryzys dotyczy każdej osoby, która spotyka się z sytuacją ocenianą subiektywnie jako ekstremalnie trudną, o znaczeniu krytycznym, przełomowym. Relacja wsparcia interwencyjnego ma charakter przejściowy i krótkotrwały a jej celem są m.in.:

  • wspieranie klienta, umożliwienie mu powrotu do emocjonalnej równowagi
  • zapobieganie hospitalizacji
  • skłonienie klienta do innego spojrzenia na wydarzenia krytyczne