,

baner

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe szanse – nowe możliwości” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, każdego uczestnika projektu, tj.: 129 osób oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. Specjalista analizował będzie indywidualne predyspozycje UP i przy konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz specjalistami typu: psycholog, pedagog, doradca zawodowy, którzy dobierani będą przez Wykonawcę do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb. Doradca zawodowy opracowywał będzie część diagnozy dotyczącą aktywizacji zawodowej UP którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową.

Specjalista ds. diagnoz opracowywał będzie Indywidualną Ścieżkę Udziału w projekcie dla każdego UP. Specjalista odpowiedzialny będzie za monitorowanie postępów UP w realizacji indywidualnej ścieżki, oraz osiąganych rezultatów indywidualnych przez poszczególnych uczestników projektu. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi - dokonywał będzie zmian do Indywidualnej Ścieżki Udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb UP w odniesieniu do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 30.06.2019

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Wymagane doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach co najmniej 1 projektu finansowanego z EFS.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  1. W druku „Formularz oferty” – należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia przy założeniu realizacji maksymalnie 774 godzin usługi, tj. średnio 6 godzin na osobę (129 uczestników projektu) z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków projektowych w okresie 01.08.2016 – 30.06.2019 oraz zapewnieniem udziału wymaganych specjalistów.
  2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
  3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
  4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                  (zł/ gr).
  5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie PCPR Brzesko, ul. Piastowska 2B, do dnia 21.07.2016 r. do godz. 9:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

FORMULARZ_DO_WYPEŁNIENIA_OFERTA_Specjalista_diagnozy.docx

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
  2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.