,

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.

Usługa obejmuje następujące zabiegi:

zabieg metodyka ilość
     
Laser 3 - 5 min 230
Prądy interferencyjne 15 min 60
Fonoforeza borowinowa 3 - 8 min 50
Ultradźwięki 3 - 8 min. 50
TENS 15 min. 100
Prądy Treaberta 15 min. 90
Prady diadynamiczne 15 min. 20
Jonoforeza borowinowa 15 min. 30
elektrostymulacja 15 - 20 min 10
Krioterapia miejscowa 3 min. 110
Kriokomora 3 min. 100
Okłady borowinowe 20 min. 90
Pole magnetyczne 10 - 20 min. 120
masaż podwodny 30 min. 70
wirówka kkg 15 min. 40
wirówka kkd 15 min. 60
Masaż suchu 1 odcinek kręgosłupa 20 min. 40
masaż suchy cały kręgosłup 30 min. 160
Masaż suchy kończyna góna 20 min. 80
masaż suchy kończyna dolna 30 min. 20
masaz suchy całościowy 60 min. 10
masaż pneumatyczny kończyna dolna 30 min. 80
masaż limfatyczny kończyna górna 40 min. 10
aquavibron cały kręgosłupa 20 min. 160
masaż wirowy kkd, Ls 20 min. 30
Fala uderzeniowa 5 min. 74
Tonoliza 15 - 20 min. 10
Grota Solna 50 min. 60
ćwiczenia czynno-bienre 10 - 30 min. 20
ćwieczenia bierne 10 - 30 min. 40
Redresje 10 - 30 min. 50
PNF 30 min. 90
NDT-Bobath 30 min. 50
ćw. czynne wolne na przyrządach 20 min. 80
ćw. czynne wolne indywidualne 20 min. 160
ćw. w odciążeniu 20 - 40 min. 120
ćw. korekcyjne 30 min. 60
Terapia Manualna - 40
Kinezjotaping - 70
Basen - 20

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna realizowana w okresie od podpisania umowy do 20.12.2018
 2. Usługa realizowana w pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego,
 3. Dopuszcza się aby zajęcia wymienione w pkt 32 odbywały się na ogólno-dostępnej pływalni.
 4. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
 5. Nie dopuszcza się realizacji usługi przy wykorzystaniu podwykonawców.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi musi znajdować się na terenie powiatu brzeskiego,
 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji.
 3. Wykonawca posiada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów wymienionych w pkt I.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. W druku „oferta” – należy podać cenę:
zabieg cena za zabieg netto cena za zabieg brutto
     
Laser    
Prądy interferencyjne    
Fonoforeza borowinowa    
Ultradźwięki    
TENS    
Prądy Treaberta    
Prady diadynamiczne    
Jonoforeza borowinowa    
elektrostymulacja    
Krioterapia miejscowa    
Kriokomora    
Okłady borowinowe    
Pole magnetyczne    
masaż podwodny    
wirówka kkg    
wirówka kkd    
Masaż suchu 1 odcinek kręgosłupa    
masaż suchy cały kręgosłup    
Masaż suchy kończyna góna    
masaż suchy kończyna dolna    
masaz suchy całościowy    
masaż pneumatyczny kończyna dolna    
masaż limfatyczny kończyna górna    
aquavibron cały kręgosłupa    
masaż wirowy kkd, Ls    
Fala uderzeniowa    
Tonoliza    
Grota Solna    
ćwiczenia czynno-bienre    
ćwieczenia bierne    
Redresje    
PNF    
NDT-Bobath    
ćw. czynne wolne na przyrządach    
ćw. czynne wolne indywidualne    
ćw. w odciążeniu    
ćw. korekcyjne    
Terapia Manualna    
Kinezjotaping    
Basen    
 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                 (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub osobiście w siedzibie PCPR Brzesko, ul. Piastowska 2b, do dnia 12.09.2018 r. do godz. 9:00.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi oraz ilości zabiegów.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.