,

 

projekt pcpr

Dodano 26.10.2018

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa szkoleniowo-noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego

 1. a) Warsztat „Asertywność” w terminie 16-18.11.2018 r

Zakres wsparcia – Uświadomienie, czym jest postawa asertywna, wyodrębnienie zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych, uświadomienie, w których sytuacjach nasze zachowanie wymaga zmiany, rozpoznanie własnych emocji w różnych sytuacjach.

 

Liczba uczestników – 27, w podziale na 2 grupy.
Liczba godzin - 24 dla każdej grupy.

 

 1. b) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych” (terapia grupowa dla dzieci w wieku 11-17 lat)” w terminie 8-9.12.2018 r

realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy)

Liczba uczestników – 7.
Liczba godzin- 16

 

 1. c) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych (terapia grupowa dla dzieci w wieku 5-10 lat) w terminie 8-9.12.2018 r

realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy).

Liczba uczestników – 6.
Liczba godzin- 16

 

 1. d) Warsztat dla opiekunów dzieci z pieczy zastępczej: Trening komunikacji w rodzinie z elementami pierwszej pomocy – III moduły w terminie 8-9.12.2018 r.

Zakres wsparcia –

Moduł I :

 1. a) jak kształtować komunikację opartą na porozumieniu między rodziną, z której pochodzimy a tą, którą sami zakładamy
 2. b) jakie konflikty dominują w rodzinie i jak sobie z nimi radzić
 3. c) umiejętności rodzinnych mediacji ciekawej rozmowy z  który podpowiada, jak znaleźć własną drogę do rodzicielstwa i nie obciążać dzieci presją nadmiernych oczekiwań
 4. d) umiejętności uważnego słuchania i empatycznego reagowania w kontakcie z dzieckiem inspirującej rozmowy z twórcą nurtu „Porozumienia bez Przemocy” – wyjaśnia on, jak odrzucić „język szakala”, oceniający i przykry, a nauczyć się „języka żyrafy”, który pozwala nam wyrazić potrzeby i pragnienia

Moduł II obejmujący  wykłady i ćwiczenia, w szczególności- informacje dotyczące pierwszej pomocy:
- ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
- zastosowanie pozycji bocznej,
- resuscytacja krążeniowo - oddechowa.

MODUŁ III – praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji.

Liczba uczestników – 13.
Liczba godzin- 16.

 

 1. e) Warsztat „Samooceny” (osoby niepełnosprawne) w terminie 1-2.12.2018 r.

Zakres wsparcia - kształtowanie umiejętności mówienia o sobie, przełamywanie lęku związanego z mówieniem na forum grupy, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, określanie swoich zainteresowań oraz uzdolnień, budowanie umiejętności prezentowania siebie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania mocnych i słabych stron, uświadomienie, że są takie czynności, które niepełnosprawność utrudnia czy wręcz uniemożliwia oraz takie, w wykonaniu których zupełnie nie przeszkadza, rozwijanie kreatywności

Liczba uczestników – 14.
Liczba godzin- 16.

 

 1. f) Warsztat „Odkrywania własnych umiejętności” (osoby niepełnosprawne)
  w terminie 1-2.12.2018 r .

Zakres wsparcia - zdefiniowanie pojęcia „umiejętność” i analiza własnych umiejętności, ćwiczenie umiejętności prezentowania siebie, mówienia o sobie na forum grupy, przełamywanie lęku przed mówieniem o sobie, budowanie poczucia własnej wartości, identyfikacja ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, : kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania umiejętności, ćwiczenie zdolności realnej oceny własnych możliwości, kształtowanie umiejętności wyboru sytuacji, w których mogą być wykorzystane nasze zdolności i możliwości

Liczba uczestników – 9.
Liczba godzin- 16

 

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla uczestników projektu, oraz 2 pracowników PCPR.

3) Termin realizacji usługi do ustalenia ze Zleceniobiorcą po podpisaniu umowy. Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów co najmniej dwu dniowych.

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem dla osób dorosłych,
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem dla dzieci,
 3. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla osób dorosłych,
 4. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla dzieci,
 5. Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) dla osób dorosłych,
 6. Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) dla dzieci,
 7. Kolacja grillowa dla osób dorosłych,
 8. Kolacja grillowa dla dzieci,
 9. sale szkoleniowe każdego dnia - 1 sala na grupę,
 10. Basen - 1 godzina na osobę dziennie.,

 

5) Ośrodek w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi spełniać następujące warunki:

 1. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 2. Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 3. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,
 4. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 5. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,
 6. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Brzesko (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).

 

6) W ramach realizacji usługi Zleceniobiorca zapewni:

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
 2. b) Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

7) Osoby realizujące szkolenie muszą posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń.

8) Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

9) Łączna ilość godzin szkoleniowych do zrealizowania: 128 godzin.

 

 1. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno-prawna.
 2. Zamawiający zapłaci za rzeczywiście zrealizowany zakres usługi noclegowo-gastronomicznej ( za faktyczną liczbę osób które skorzystały z wyżywienia i noclegu).

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizacji usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 2 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 6. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach realizacji szkoleń od godziny 9.00 do godziny 17.00.
 7. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od siedziby miejscowości Brzesko, kod pocztowy 32-800.
 8. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 1. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto - 95 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 95

 

 1. kategoria obiektu – 5% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 5

 

Cena usługi brutto: (Cmin / C of. licz.) x *95 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Punkty za kryterium „kategorię obiektu” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 5 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

„Kategoria obiektu” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 

Kategoria obiektu co najmniej 3 gwiazdki   – 5 pkt.

Kategoria obiektu poniżej 3 gwiazdek - 0 pkt.

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 5 pkt.

 

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę całkowitą realizacji usługi:
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać ma formularzu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie PCPR Brzesko, ul. Piastowska 2 B, do dnia 02.11.2018 r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 1. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.
 3. 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Formularz ofertowy dostępny TUTAJ