,

Brzesko 14.11.2018

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa szkoleniowo-noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego

 1. a) Warsztat „Asertywność” w terminie 30.11.2018-02.12.2018

Zakres wsparcia – Uświadomienie, czym jest postawa asertywna, wyodrębnienie zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych, uświadomienie, w których sytuacjach nasze zachowanie wymaga zmiany, rozpoznanie własnych emocji w różnych sytuacjach.

Liczba uczestników – 27, w podziale na 2 grupy.
Liczba godzin - 24 dla każdej grupy.

 1. b) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych” (terapia grupowa dla dzieci w wieku 11-17 lat)” w terminie 8-9.12.2018

realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy)

Liczba uczestników – 7.
Liczba godzin- 16

 1. c) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych (terapia grupowa dla dzieci w wieku 5-10 lat) w terminie 8-9.12.2018

realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy).

Liczba uczestników – 6.
Liczba godzin- 16

 1. d) Warsztat dla opiekunów dzieci z pieczy zastępczej: Trening komunikacji w rodzinie z elementami pierwszej pomocy – III moduły w terminie 8-9.12.2018

Zakres wsparcia –

Moduł I :

 1. a) jak kształtować komunikację opartą na porozumieniu między rodziną, z której pochodzimy a tą, którą sami zakładamy
 2. b) jakie konflikty dominują w rodzinie i jak sobie z nimi radzić
 3. c) umiejętności rodzinnych mediacji ciekawej rozmowy z  który podpowiada, jak znaleźć własną drogę do rodzicielstwa i nie obciążać dzieci presją nadmiernych oczekiwań
 4. d) umiejętności uważnego słuchania i empatycznego reagowania w kontakcie z dzieckiem inspirującej rozmowy z twórcą nurtu „Porozumienia bez Przemocy” – wyjaśnia on, jak odrzucić „język szakala”, oceniający i przykry, a nauczyć się „języka żyrafy”, który pozwala nam wyrazić potrzeby i pragnienia

Moduł II obejmujący  wykłady i ćwiczenia, w szczególności- informacje dotyczące pierwszej pomocy:
- ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
- zastosowanie pozycji bocznej,
- resuscytacja krążeniowo - oddechowa.

MODUŁ III – praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji.

Liczba uczestników – 13.
Liczba godzin- 16.

 1. e) Warsztat „Samooceny” (osoby niepełnosprawne) w terminie 15-16.12.2018

Zakres wsparcia - kształtowanie umiejętności mówienia o sobie, przełamywanie lęku związanego z mówieniem na forum grupy, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, określanie swoich zainteresowań oraz uzdolnień, budowanie umiejętności prezentowania siebie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania mocnych i słabych stron, uświadomienie, że są takie czynności, które niepełnosprawność utrudnia czy wręcz uniemożliwia oraz takie, w wykonaniu których zupełnie nie przeszkadza, rozwijanie kreatywności

Liczba uczestników – 14.
Liczba godzin- 16.

 1. f) Warsztat „Odkrywania własnych umiejętności” (osoby niepełnosprawne) w terminie 15-16.12.2018

Zakres wsparcia - zdefiniowanie pojęcia „umiejętność” i analiza własnych umiejętności, ćwiczenie umiejętności prezentowania siebie, mówienia o sobie na forum grupy, przełamywanie lęku przed mówieniem o sobie, budowanie poczucia własnej wartości, identyfikacja ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, : kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania umiejętności, ćwiczenie zdolności realnej oceny własnych możliwości, kształtowanie umiejętności wyboru sytuacji, w których mogą być wykorzystane nasze zdolności i możliwości

Liczba uczestników – 9.
Liczba godzin- 16

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla uczestników projektu, oraz 2 pracowników PCPR.

3) Termin realizacji usługi do ustalenia ze Zleceniobiorcą po podpisaniu umowy. Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów co najmniej dwu dniowych.

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem dla osób dorosłych,
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem dla dzieci,
 3. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla osób dorosłych,
 4. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla dzieci,
 5. Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) dla osób dorosłych,
 6. Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) dla dzieci,
 7. Kolacja grillowa dla osób dorosłych,
 8. Kolacja grillowa dla dzieci,
 9. sale szkoleniowe każdego dnia - 1 sala na grupę,
 10. Basen - 1 godzina na osobę dziennie.,
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:
 1. Grupa CSW DELTA, wpłynęło 14.11.2018 godzina 8.55, koszt 57980,00 zł. brutto , VAT zw.
 2. Polskie Tatry S.A. wpłynęło 09.11.2018, koszt 32352,00 zł. brutto, netto 29604,60 zł.
 3. Galicyjskie Centrum Edukacji, wpłynęło 14.11.2018 godzina 8.26, koszt 53646,00 zł brutto Vat zw.
 4. Gran Sp. z o.o., wpłynęło 13.11.2018, koszt: 61753,38 zł. brutto, netto 50206,00 zł.,
 5. PPU Bonitas, wpłynęło 13.11.2018, koszt: 76213,26 zł., brutto, netto: 61962,00 zł.
 6. New Challenge, wpłynęło 14.11.2018 godz. 9.00, koszt 40000,00 zł. brutto, Vat zw. 
 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.
 1. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 2. Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 3. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,
 4. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.
 5. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,
 6. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Brzesko (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).
 7. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ocena spełnienia warunków

Oświadczenia zawarte w formularzu oferty wszystkich wykonawców potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto - 95 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 95
 1. kategoria obiektu – 5% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 5

Cena usługi brutto: (Cmin / C of. licz.) x *95 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Punkty za kryterium „kategorię obiektu” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 5 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

„Kategoria obiektu” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Kategoria obiektu co najmniej 3 gwiazdki   – 5 pkt.

Kategoria obiektu poniżej 3 gwiazdek - 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 5 pkt.

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Grupa CSW DELTA, 53,01 + 5 = 58,01 pkt,
 2. Polskie Tatry S.A. 95 + 5 = 100 pkt,
 3. Galicyjskie Centrum Edukacji, 57,29 + 5 = 62,29 pkt.
 4. Gran Sp. z o.o., 49,77 pkt
 5. PPU Bonitas, 40,33 + 5 = 45,33 pkt.
 6. New Challenge, 70,31 + 5 = 75,31 pkt. 
 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Polskie Tatry S.A. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 14.11.2018

DYREKTOR PCPR  …………………………………………………