,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż w związku
z przyjęciem do realizacji rządowego programu "Dobry Start", w terminie od 1 sierpnia
2018 r. do 30 listopada 2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie "Dobry Start" (tylko w wersji papierowej).

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 zł przysługuję raz w roku, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego, zamieszkującym na terenie Powiatu Brzeskiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych:

  • na dziecko lub osobę uczącą sie do ukończenia 20. roku życia;
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia;
  • ososbom uczącym sie będącym osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bąź legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia, w rozumieniu stawy o wspieraniu rodziny i stemie pieczy zastępczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne, ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2B lub pod numerem telefonu (14) 66 300 31, 530 620 059 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/