,

Zarządzenie Nr 6/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

z dnia 30 marca 2020 r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491), oraz § 10 ust. 1 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/146/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku i § 11 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 999/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r., zarządzam co następuje:

  • 1. Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuję dokonywanie przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawców zakresu zadania w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
  • 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej PCPR.