,

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III – termin składania wniosków upływa z dniem 16 listopada 2020 r. !!!

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu (samorządów powiatowych) do dnia 16 listopada 2020 r. Zapotrzebowania realizatorów programu na środki w ramach modułu III przyjmowane są przez PFRON do dnia 30 listopada 2020 r. W związku z wprowadzeniem powyższych terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w Module III programu okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

W ślad za tymi zmianami zmodyfikowane zostały wzory: formularza wniosku o dofinansowanie ze środków programu – Moduł III, oraz zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Od dnia 3 listopada 2020 roku wnioski oraz zapotrzebowania w ramach Modułu III mogą być składane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (systemie SOW) już na nowych formularzach. Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

Klauzula informacyjna dla uczestników programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, będące realizatorem programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku i wypłaty dofinansowania.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w związku
  z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art.35 a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisami ustaw szczególnych.
 5. Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców przetwarzane są w stopniu niezbędnym dla realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, monitorowania prawidłowości wykorzystania środków,
  a także winnych, prawnie uzasadnionych celach.
 6. Powiat Brzeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przekazuje/udostępnia dane osobowe Beneficjentów programu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Powiat Brzeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz do celów sprawozdawczychi ewaluacyjnych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamieszczone są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną:

Data ……………………………. Podpis ……………………..