,

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż żywo kultywowana,         a część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek.

Szczegóły oraz regulamin konkuru dostepne poniżej oraz na fanpage'u facebook:

https://www.facebook.com/Powiatowe-Centrum-Pomocy-Rodzinie-w-Brzesku-111001393951910

 

KONKURS wielkanoc

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I ŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH,
Z TRERENU POWIATU BRZESKIEGO
Pn.: „WIELKANOCNY STROIK”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator Konkursu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież osoby przebywające w pieczy zastępczej z terenu Powiatu Brzeskiego.
3. CELE I TEMAT KONKURSU
Celem konkursu jest:
• popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

kształtowanie i promowanie więzi rodzicielskiej
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej z Powiatu Brzeskiego
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej
• inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych
prezentacja talentów plastycznych
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B w terminie (liczy się data wpływu) do dnia 29 marca 2021 roku do godz. 15:30
5. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH
• Prace konkursowe złożone w terminie stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim.
• Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej oraz do publikacji materiałów promocyjnych rodzinnej pieczy zastępczej.
6. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:
• Praca może być wykonana w formie stroiku na drzwi, bądź ozdobnego na stół.
• Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu
• Każda praca powinna być opisana

forma wykonania prac indywidualna, bardzo prosimy o dostarczenie na konkurs prac wykonanych wyłącznie przez uczestnika
7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA OGRANIZATORA KONKURSU
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem i celami konkursu,
• walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
• ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
• estetyka i efekt wizualny.
Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy udziału w konkursie. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR oraz fanpage’u.
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.03.2021 r.
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodni z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wyrażenie zgody na publiczne publikowanie zdjęć prac zgłoszonych do konkursu na stronach internetowych oraz w mediach w celach reklamowych PCPR w Brzesku. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.


Kontakt w sprawie:
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
Tel. 883 219 865,
14 66 300 31 wew. 21