,

PRAWIDŁOWEW latach 2017, 2018 oraz 2019 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

ROK

Nr umowy

Wartość dofinansowania (dotacja)

Całkowita wartość zadania

2017

2/K/2017

62.742,03

93.644,83

2018

2/K/2018

64.480,00

96.389,11

2019

2/K/2019

58.610,00

105.002,22

 

Środki finansowe w formie dotacji celowej były przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Brzeskiego, polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach w/w programu na lata 2017,2018 i 2019. Celem przyznania dotacji było wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu pieczy zastępczej, w tym zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.