,

dofinansowano opieka właściwe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców Powiatu Brzeskiego sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują cało-dobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
1. Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b. ośrodku wsparcia,
c. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opi-nię gminy/powiatu,
d. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a. ośrodku wsparcia,
b. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodo-bową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opi-nię gminy/powiatu,
d. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodo-bowego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.
Osoby zainteresowane zgłoszeniem do udziału w programie, prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, przy ul. Piastowska 2B, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00,                                       oraz pod num. tel. 14 66 300 31

Na zgłoszenia oczkujemy do dnia 20 października 2021r.

Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 1._KARTA_ZGŁOSZENIA_DO_PROGRAMU.rtf

2._KARTA_POMIARU.rtf