,

LOGO PCPRobraz 2

 

 

 

 

 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się dwie kategorie podmiotów:
•  osoby prawne,
•  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki uzyskania dofinansowania:

  1. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  2. udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  3. udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
  4. nie posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, brak choćby jednego wyklucza wnioskodawcę  z możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Uwaga!

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań w danym roku. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.


Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

WZÓR_UMOWY.pdf

WNIOSEK.pdf

ZASADY_DOFINASOWANIA.pdf