,

 

KONKURS wielkanoc 2022

 

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe,

z których część jest wciąż żywo kultywowana,

a część coraz bardziej zanika.

Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki,

zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WIELKANOCNĄ PISANKĘ
DLA DZIECI I ŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH,
Z TRERENU POWIATU BRZESKIEGO


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator Konkursu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież osoby przebywające w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego.
3. CELE I TEMAT KONKURSU
Celem konkursu jest:
• popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

 • kształtowanie i promowanie więzi rodzicielskiej
  • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej w Powiecie Brzeskim
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
  • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych
  • prezentacja talentów plastycznych
  4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B
 • w terminie (liczy się data wpływu) do dnia 11 kwietnia 2022 roku do godz. 15:30
  5. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH
  • Prace konkursowe złożone w terminie stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim.
  • Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej oraz do publikacji materiałów promocyjnych rodzinnej pieczy zastępczej.
  6. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:
  • Dowolna forma przestrzenna, dowolna technika, wielkość, itp. (np. na wydmuszce, balonie, styropianie, itp.)
  • Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu
  • Każda praca powinna być opisana
 • Forma wykonania prac indywidualna, bardzo prosimy o dostarczenie na konkurs prac wykonanych wyłącznie przez uczestnika
  7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA OGRANIZATORA KONKURSU
  Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, według następujących kryteriów:
  • zgodność z tematem i celami konkursu,
  • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
  • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
  • estetyka i efekt wizualny.
                        Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy udziału w konkursie.                                                                                                                               Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR oraz fanpage’u.
  8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.04.2022 r.
  9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodni z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wyrażenie zgody na publiczne publikowanie zdjęć prac zgłoszonych do konkursu na stronach internetowych  oraz w mediach w celach reklamowych PCPR  w Brzesku. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 


                                                                                                                         

Kontakt w sprawie:
                             Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
                                             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
                                Tel. 883 219 865,
                                           14 66 300 31 wew. 21