,

 

                                                                                                29.01.2010 r.

Rok  2010

 

 

Tytuł projektu:

 

,, Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie  aktywnej  integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet:                                      VII. Promocja integracji społecznej

Działanie:                                      7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie:                                7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

                                                                 powiatowe centra pomocy rodzinie    

Okres realizacji projektu:          od 01.02.2010r.  do 31.12.2012r.

Obszar realizacji projektu:         Województwo małopolskie, Powiat brzeski                                                

Nazwa projektodawcy:                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Beneficjenci ostateczni:           15 osób niepełnosprawnych, 15 osób- klientów PCPR, 8 osób 

                                                    mających pod opieką osobę zależną,4 osoby, które powróciły

                                                   do udziału w projekcie

Osoby zaangażowane               Zarząd projektu : Dyrektor PCPR w Brzesku, Zespół

w projekcie:                              zarządzający: kierownik projektu, księgowa, specjalista ds.

                                                    rekrutacji, ewaluacji i monitoringu, pracownik biura projektu-                                                                                                       

                                                   sekretarka, doradca ds. ON, pracownik socjalny

Osoby prowadzące zajęcia:     trener, doradca zawodowy, psycholog, informatyk, nauczyciel      

                                                   języka angielskiego, kosmetyczka-wizażystka, dietetyczka

Rodzaj prowadzonych zajęć:   Trening interpersonalny III-IV.2010 r. ( zajęcia

                                                    z psychologiem i trenerem)

                                                    Trening integracyjny (na wyjeździe)  IV  2010r.

                                                    Zajęcia z języka angielskiego   V-VIII 2010r.

                                                    Zajęcia z informatyki VII - X. 2010r

                                                    Zajęcia z kosmetyczką  IX – XI 2010r.

                                                    Kurs pierwszej pomocy-X.2010r.

                                                    Doradztwo zawodowe X- XII. 2010r.

 


OKRES od 01.02.2010 r. do 30.04.2010 r.

 

 

 

                Komisja rekrutacyjna wyłoniła 42 uczestników projektu, spełniających wymogi formalne, pozwalające na udział w projekcie, z osobami tym  podpisano  umowy. Utworzone zostały 3 grupy zajęciowe. Grupa I  to 15 osób niepełnosprawnych, niepracujących,           z wykształceniem od podstawowego do średniego, mające trudności ze znalezieniem pracy,  wymagające  wsparcia.   Grupa II   to  15  osób,  pozostałych  klientów   PCPR  w Brzesku, którzy są zainteresowani udziałem we wszystkich proponowanych formach wsparcia, mająca niskie wykształcenie i niskie dochody. Grupa III to grupa wsparcia , w skład której wchodzi 12 osób.  Są to 4 osoby, które uczestniczyły w projekcie w roku 2009  i nadal wymagają wsparcia  oraz 8 osób z różnymi problemami, które mają pod opieką osoby zależne. Kryteria, jakie musieli  spełniać Beneficjenci  rekrutowani do projektu to: osoby w wieku aktywności zawodowej , korzystające  ze  świadczeń  PCPR  w  Brzesku, zagrożone wykluczeniem społecznym, z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub ponad gimnazjalnym, zamieszkujące gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie na terenie Powiatu Brzeskiego;               w przypadku osób niepełnosprawnych – osoby niepracujące, w przypadku osób z grupy wsparcia - osoby mające pod opieką osobę zależną. Wszyscy uczestnicy projektu złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie.  Przewidziano również grupę rezerwową składającą się   z   dwóch   osób,  spełniających   powyższe   kryteria .

===================================================================

 

                                                                                                                            02.05.2010 r

Trening interpersonalny.

 Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w ramach stacjonarnego treningu interpersonalnego dla grupy I  zrealizowano 56 godzin zajęć z psychologiem i trenerem Równolegle prowadzone były zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego dla grupy II w ilości 56 godzin zajęć z trenerem i psychologiem.  Zajęcia    odbywały   się w  wynajętej sali wykładowej w Gnojniku.    

Uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu relacji interpersonalnych, autoprezentacji, asertywności, motywacji, radzenia sobie ze stresem, przemocą, agresją . Pracowali również nad poczuciem własnej wartości. Zajęcia  prowadzone były metodą videotreningu  - nagrywanie scen i ich odtwarzanie. Dzięki tym metodom uczestnicy projektu mogli korygować swoje błędy w zachowaniu się oraz wzmacniać pozytywne cechy. Zajęcia odbywały się zgodnie z zatwierdzonym programem. Na każde zajęcia kupowany był poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymał szczegółowy harmonogram zajęć, przygotowany przez doradcę ds. ON, zatwierdzony przez kierownika projektu. W dniu rozpoczęcia zajęć przeprowadzono z wszystkimi uczestnikami obu grup anonimowe ankiety ewaluacyjne zawierające pytania z tematyki, która była  omawiana podczas zajęć z treningu interpersonalnego.

Z grupą III zrealizowano 5 spotkań po 4 godziny. Były to spotkania wspierające. Gościnnie uczestniczył w nich psycholog, kierownik projektu, dyrektor PCPR. W czasie zajęć rozmawiano o problemach, z którymi na co dzień spotykają się uczestnicy, wymieniano się doświadczeniami, ustalono i omówiono spotkania w ramach grupy wsparcia oraz dookreślono z jakimi specjalistami uczestnicy grupy wsparcia chcieliby się spotkać. Ustalono, że w ramach 140 godzin różnych szkoleń odbędą się zajęcia z dietetyczką, zajęcia z języka angielskiego, informatyki, zajęcia z kosmetyczką – wizażystką.

Uczestnicy III grupy przywozili osoby zależne na świetlicę. W czasie zajęć osobami zależnymi opiekował się doradca ds. ON oraz pracownik socjalny. Zajęcia odbywały się        w wynajętych salach wykładowych w Gnojniku. Na każde zajęcia kupowany był poczęstunek.

===================================================================

 

                                                                                                                      4.05.2010

 

Kwietniowe wyjazdy do Zakopanego

W dniach 09.04.2010-11.04.2010 odbył się wyjazd integracyjny do Zakopanego, w ramach którego zrealizowano  20 godzin treningu integracyjno-interpersonalnego dla grupy II. Uczestnikami na wyjeździe opiekował się: kierownik projektu oraz    prowadzący   zajęcia psycholog  i  trener. 

 Uczestnicy    wyjazdu   oprócz    zajęć merytorycznych  mieli   również  różne  zajęcia   integracyjne  w   terenie:  spacer  po okolicy, uczestnictwo w imprezie regionalnej, wycieczka po Gubałówce, kąpiel w wodach termalnych  w Szaflarach. Trening spełnił swoje założenia. Prowadzony był metodami aktywizującymi. Uczestnicy byli zadowoleni. Wszystkie zaplanowane ćwiczenia oraz tematy do dyskusji zostały zrealizowane.

                          W dniach od 16.04.2010 r.  do  18.04.2010 r. odbył się trzydniowy wyjazd integracyjny do Zakopanego dla grupy III oraz dla osób zależnych-uczestników świetlicy, podczas którego zrealizowano 16 godzin treningu integracyjno-interpersonalnego. Uczestnikami na wyjeździe opiekowali się: kierownik projektu oraz doradca ds. ON . Oprócz

zajęć merytorycznych Beneficjenci uczestniczyli w tych samych atrakcjach integracyjnych co grupa II. 

                        W dniach 23.04.2010 r. do 25.04.2010 r. odbył się wyjazd integracyjny do Zakopanego dla grupy I, w ramach którego zrealizowano 20 godzin treningu integracyjno-interpersonalnego. Uczestnikami na wyjeździe opiekował się kierownik projektu, a trening prowadził psycholog i trener.

                                   Trening na wyjeździe spełnił swoje oczekiwania. Wyjazdy integracyjne odbyły się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

                                                                                                                         30.06.2010

OKRES  od  01.05.2010r.  do  30.06.2010r.

 

                          Zrealizowano zajęcia dla I i II  grupy z języka angielskiego Były to zajęcia na poziomie podstawowym. Uczestnicy zapoznali  się  z  podstawowymi zwrotami  i strukturami

w  języku angielskim . Doskonalili umiejętności językowe: rozumienie  ze słuchu, rozumienie prostych tekstów, pisanie i czytanie, zdolność komunikacji- ćwiczenie prawidłowej wymowy.

Zajęcia odbywały się zgodnie z zatwierdzonym programem.

                   Z grupą III zrealizowano 1 spotkanie wspierające 4 godzinne w dniu 05.05.2010. Gościnnie uczestniczył w nim psycholog, kierownik projektu, dyrektor PCPR. W czasie zajęć rozmawiano o problemach, z którymi na co dzień spotykają się uczestnicy. Z grupą III zrealizowano również 16 godzin zajęć z dietetykiem w dniach: 12.05.2010, 19.05.2010, 26.05.2010, 02.06.2010. W ramach zajęć z dietetykiem poruszano następujące zagadnienia: zakres nauki o żywieniu, składniki odżywcze, przemiana składników w organizmie, gospodarka   energetyczna,  normy  żywienia,  planowanie  wyżywienia,  dietetyka,  zwyczaje

żywieniowe.   Rozpoczęto zajęcia z języka angielskiego dla grupy III, w ramach których zrealizowano 16 godzin  w dniach: 09.06.2010, 16.06.2010, 23.06.2010, 30.06.2010. Uczestnicy III grupy przywozili osoby zależne na świetlicę. W czasie zajęć osobami zależnymi opiekował się doradca ds. ON oraz pracownik socjalny.

===================================================================

                       W  dniu  19  czerwca  2010 r.  na  ranchu   ,, PASJA”   w   Brzesku  odbyło   się 

spotkanie  integracyjne  rodzin  zastępczych  pod hasłem ,,Rodzina to jest to”. Odbyło się ono

niezgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Planowo powinno się odbyć w maju.         W dniu 25.05.2010 r. PCPR w Brzesku zwróciło się z prośbą do WUP Kraków o wyrażenie zgody na zmianę  w   harmonogramie realizacji projektu dotyczącą terminu organizacji i obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego ( zadanie 6: Działania środowiskowe). Powyższa zmiana spowodowana była zagrożeniem powodziowym  na terenie naszego powiatu. W wyniku powodzi szkody poniosło część uczestników projektu, częściowo podtopione zostało również miejsce realizacji planowanego spotkania. WUP Kraków wyraził zgodę na tę zmianę. Zmiany  w harmonogramie nie spowodowały zmian finansowych.

W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze, będące klientami PCPR w Brzesku oraz uczestnicy projektu. Głównym celem spotkania było szerzenie podstawowych wartości jakie reprezentują sobą rodzina oraz integracja przez wspólne spędzenie czasu i zabawę. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia Teatru Lalek, następnie odbyły się liczne konkursy               z nagrodami   zarówno dla dzieci jak i opiekunów. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania   z  wielu  atrakcji  zapewnianych  przez  ,,Rancho  Pasja” ;  ,,małpi gaj”, tor  łuczniczy,   suchy

basen, jazda  na  quadzie,  przejażdżka  na  koniu.  Zapewniono  także poczęstunek. Spotkanie spełniło  swoje  oczekiwania.  Dało możliwość nawiązania nowych  kontaktów   społecznych,

pogłębienia relacji między członkami rodziny w sytuacjach nieformalnych.

OKRES od  01.07.2010r.  do  31.08.2010r.

 

            Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dokończono realizację zajęć z języka angielskiego zajęć z języka angielskiego dla grupy I i grupy II.   Z grupą  III zrealizowano 24 godziny zajęć z języka angielskiego w dniach 07.07.2010, 04.07.2010, 21.07.2010, 28.07.2010, 04.08.2010, 11.08.2010.

Zrealizowano również 40 godzin zajęć z informatyki dla grupy I   w dniach: 27.07.2010, 29.07.2010, 03.08.2010, 05.08.2010, 10.08.2010, 12.08.2010, 17.08.2010, 19.08.2010, 24.08.2010, 26.08.2010. Równolegle zrealizowano również 40 godzin zajęć z informatyki dla grupy II w dniach: 26.07.2010, 30.07.2010, 02.08.2010, 06.08.2010, 09.08.2010, 13.08.2010, 16.08.2010, 20.08.2010, 23.08.2010, 27.08.2010. W czasie tych zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera, z edytorem tekstu Word ( zapisywanie, kopiowanie, skróty klawiszowe, formatowanie dokumentów, paski narzędzi, tabele, numeracja, ustawienia grafiki), z Internetem (przeglądarki, konta pocztowe, , komunikator gg), z arkuszem kalkulacyjnym (wykonywanie obliczeń, formuły, działania matematyczne, formatowanie komórek) oraz programem Power Point. Rozpoczęto realizację zajęć z informatyki dla grupy III. Odbyły się dwa spotkania 4-godzinne w dniach: 18.08.2010, 25.08.2010. Uczestnicy III grupy przywozili osoby zależne na świetlicę. Osobami zależnymi podczas zajęć opiekował się doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownik socjalny.

==================================================================

OKRES od  01.09.2010r.  do  31.10.2010r.

                   Zgodnie  z  harmonogramem  realizacji  projektu  zrealizowano 24 godziny   zajęć       z  wizażu  dla  grupy  I   w   dniach :  09.09.2010r.,  14.09.2010r., 16.09.2010r.,  21.09.2010r.,

23.09.2010r.,  28.09.2010r.  Równolegle dla grupy  II  również zrealizowano 24 godziny zajęć     z wizażu  w   dniach:  10.09.2010r.,  13.09.2010r.,  17.09.2010r.,  20.09.2010r.,  24.09.2010r.,

27.09.2010r. Kurs pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z kosmetykami dostępnymi na rynku, popularnymi makijażami (wieczorowy, ślubny, fantazyjny), metodami podkreślania urody i tuszowania jej defektów. Kursanci nauczyli się  jak wykonywać manicure, malować paznokcie , farbować brwi i rzęsy, jak korygować kształty twarzy za pomocą makijażu. Poznali także typy kolorystyczne pomocne przy doborze koloru w ubraniu i makijażu oczu. Wszyscy uczestnicy otrzymali skrypty , w których skrótowo opisane były tematy zajęć oraz podpowiedzi jak dbać o urodę we własnym domu. Zajęcia z wizażu odbywały się zgodnie z zatwierdzonym programem.

Z grupą III zrealizowano 24 godziny zajęć z informatyki w dniach: 01.09.2010r.,08.09.2010r.,

15.09.2010r., 22.09.2010r., 29.09.2010r., 06.10.2010r. W czasie zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera, z edytorem tekstu Word ( zapisywanie, kopiowanie, skróty klawiszowe, formatowanie dokumentów, paski narzędzi, tabele, numeracja, ustawienia grafiki), z Internetem (historia Internetu, poczta elektroniczna, adres e- mail, strony WWW), z arkuszem kalkulacyjnym (wykonywanie obliczeń, formuły, działania matematyczne, formatowanie komórek), z podstawami i formatami grafiki rastrowej.

Rozpoczęto realizację zajęć z wizażu dla grupy III. Odbyły się dwa spotkania 4-godzinne       w dniach: 13.10.2010r., 27.10.2010r. Uczestnicy III grupy przywozili osoby zależne na świetlicę . w czasie zajęć osobami zależnymi opiekował się doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownik socjalny.

===================================================================

                                                                                                                    22.10.2010

Kurs pierwszej  pomocy

                  W  dniu 20.10.2010 r. odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy

II i dla grupy III. Zakres tematyczny kursu obejmował: bezpieczeństwo własne, wzywanie pomocy, prowadzenie podstawowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych            i dzieci wg obowiązujących standardów, zadławienia u dzieci i dorosłych, postępowanie z pacjentem urazowym, rany, krwotoki, ciało obce, złamania kości, zatrucia, wstrząs, utrata przytomności, udar cieplny, uszkodzenia czaszkowo- mózgowe, uszkodzenia klatki piersiowej i brzucha, porażenia prądem elektrycznym, oparzenia termiczne, oparzenia chemiczne, utonięcia, , wypadek drogowy.

OKRES od  01.11.2010r.  do  31.12.2010r.

 

               Zgodnie  z  harmonogramem  realizacji  projektu  zrealizowano 16 godzin  zajęć  z wizażu   dla grupy III w dniach: 03.11.2010r., 10.11.2010r., 17.11.2010r., 24.11.2010r. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi produktami kosmetycznymi, typami kolorystycznymi, kształtami twarzy, nauczyli się wykonywać makijaż dzienny, korekcyjny, wieczorowy, korekty kształtu oka, korekty ust, manicure, zdobienia paznokci itp. Uczestnicy III grupy – grupy wsparcia przywozili osoby zależne na świetlicę. W czasie zajęć osobami zależnymi opiekował się doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownik socjalny. Zajęcia odbywały się w wynajętych salach wykładowych w Gnojniku. Na każde zajęcia kupowany był poczęstunek. Dokonano zwrotu za bilety za dojazdy na zajęcia dla wszystkich grup.  Wypłacono 9 dofinansowań do turnusu rehabilitacyjnego/zabiegów rehabilitacyjnych dla  uczestników projektu.

W