,

PCPR W BRZESKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, gotowym do opieki nad dziećmi, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z małżonków tworzących tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

Osoby, które uzyskają pozytywną opinię PCPR w Brzesku - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego zostaną zakwalifikowane
do szkolenia, po ukończeniu którego mogą ubiegać się o zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia przedmiotowego szkolenia oraz spełniania powyższych warunków.

Rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym przysługuje pomoc pieniężna
na każde powierzone w niej dziecko w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Ponadto rodzinom zastępczym zawodowym, w tym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie lub osobiście:

Małgorzata Hawryś tel. 14 6630031 wew. 21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2B, parter, pok. nr 1