,

baner

I.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 16-17.12.2016.

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 16.12.2016 od godziny 9.00 - 17.12.2016 do godziny 17.00 dla maksymalnie 18 osób,

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 16.12.16 dla maksymalnie 18 osób,
 2. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 16,17.12.16 dla maksymalnie 18 osób,
 3. Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 16,17.12.16 dla maksymalnie 18 osób,
 4. Kolacja grillowa w dniu 16.12.16 dla maksymalnie 18 osób,
 5. Wynajem Sal szkoleniowych w dniach 16,17.12.16 - 1 sala dla maksymalnie 15 osób.
 6. Basen w dniach: 16,17.12.16 dla maksymalnie 18 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

II. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno-prawna.

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizacji usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 1 salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 6. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 16.12.2016 od godziny 9.00 do 17.12.2016 do godziny 17.00.
 7. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od siedziby miejscowości Brzesko, kod pocztowy 32-800.
 8. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:
  1. Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,
  2. Obiad za osobę dorosłą,
  3. Przerwa kawowa za osobę dorosłą,
  4. Kolacja grillowa za osobę dorosłą,
  5. Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.
  6. Basen godzina na osobę.
 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                 (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać ma formularzu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie PCPR Brzesko, ul. Piastowska 2 B, do dnia 15.12.2016 r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Formularz_oferty_kon_nocleg_Brzesko.docx