,

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

Brzesko 21.06.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat integracji.

Szczegółowy zakres szkolenia:

budowanie zdolności współdziałania z innymi, kształtowanie umiejętności przedstawiania się innym i mówienia o sobie, utrwalanie pojęcia grupy (zespołu), którą tworzą uczestnicy warsztatów, uświadomienie pełnienia ról społecznych.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 24-25.06.2017.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

 1. 3.Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. COMPEN Sp. z o.o., wpłynęło 16.06.2017 godzina 9.05 – oferta po terminie, koszt za godzinę: 179,81 zł., powyżej 10 szkoleń.
 2. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA", wpłynęło 16.06.2017 godzina 8.53, koszt za godzinę: 34,43 zł., powyżej 10 szkoleń.
 3. Progenja Anna Jeglińska, wpłynęło 16.06.2017 godzina 7.39, koszt za godzinę: 73,20, powyżej 10 szkoleń.
 1. Angel BHP Sp. z o.o., wpłynęło 15.06.2017, koszt za godzinę: 56,00 zł., powyżej 10 szkoleń,
 2. ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę: 138 zł., powyżej 10 szkoleń,
 3. RAJOS CONSULTING, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę: 63,00 zł., powyżej 10 szkoleń,
 4. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę 59,00 zł., powyżej 10 szkoleń,
 1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia zawarte w ofertach potwierdzją spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

WYBÓR WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20
 1. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA": 80 + 20 = 100 pkt.
 2. Progenja Anna Jeglińska: 37,63 + 20 = 57,23 pkt.
 1. Angel BHP Sp. z o.o.: 49,19 + 20 = 69,19 pkt,
 2. ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER: 19,96 + 20 = 39,96 pkt,
 3. RAJOS CONSULTING: 43,72 + 20 = 63,72 pkt,
 4. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 46,68 + 20 = 66,68 pkt.

Wybrana została oferta firmy: CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA":. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 21.06.2017

Dyrektor PCPR …………………………………………………