,

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

Brzesko 21.06.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów.

Szczegółowy zakres szkolenia:

uczenie i doskonalenie umiejętności stawianie sobie w życiu celów możliwych do zrealizowania, budowanie umiejętności adekwatnej oceny swojego potencjału.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 26-27.06.2017.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 14 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

 1. 3.Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. LOGOS Centrum Edukacyjne, wpłynęło 16.06.2017 godzina 8.44, koszt za godzinę: 78 zł., powyżej 10 szkoleń,
 2. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA", wpłynęło 16.06.2017 godzina 8.54, koszt za godzinę: 34,43 zł., powyżej 10 szkoleń.
 3. COMPEN Sp. z o.o., wpłynęło 16.06.2017 godzina 8.50 koszt za godzinę 179,81 zł.
 1. Angel BHP Sp. z o.o., wpłynęło 15.06.2017, koszt za godzinę 56,00 zł., powyżej 10 szkoleń,
 1. RAJOS CONSULTING, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę: 63,00 zł., powyżej 10 szkoleń,
 2. Zespół ekspertów MENAGER, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę 148 z., powyżej 10 szkoleń,
 1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia zawarte w ofertach potwierdzją spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

WYBÓR WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20
 1. LOGOS Centrum Edukacyjne, 35,31 + 20 = 55,31 pkt,
 2. Angel BHP Sp. z o.o., 49,19 + 20 = 69,19 pkt,
 3. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA", 80 + 20 = 100 pkt.
 4. RAJOS CONSULTING, 43,72 + 20 = 53,72 pkt,
 5. Zespół ekspertów MENAGER, 18,61 + 20 = 38,61 pkt.
 6. COMPEN Sp. z o.o., 15,32 + 20 = 35,32 pkt.

Wybrana została oferta firmy: CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA". Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 21.06.2017

Dyrektor PCPR …………………………………………………