,

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

Brzesko 28.06.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Szczegółowy zakres szkolenia:

wyrażanie emocji. Kontrola negatywnych emocji – złość, gniew, wściekłość”- kształtowanie umiejętności odróżniania akceptowanych i nieakceptowanych społecznie sposobów wyrażania emocji/uczuć, uświadomienie, że „złe” emocje to nic nadzwyczajnego i że można sobie z nimi poradzić, poznanie sposobów radzenia sobie z takimi emocjami, jak złość, gniew czy wściekłość, uświadomienie prawa do wyrażania złości, poznanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie ze złością.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 08-09.07.2017.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

 1. 3.Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Angel BHP Sp. z o.o., wpłynęło 15.06.2017, koszt za godzinę: 56,00 zł., powyżej 10 szkoleń,
 1. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA", wpłynęło 16.06.2017 godzina 8.57, koszt za godzinę: 34,43 zł., powyżej 10 szkoleń.
 2. Progenja Anna Jeglińska, wpłynęło 16.06.2017 godzina 7.45, koszt za godzinę: 73,20, powyżej 10 szkoleń.
 1. RAJOS CONSULTING, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę: 41,50 zł., powyżej 10 szkoleń,
 2. Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę 56,00 zł., powyżej 10 szkoleń
 3. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, wpłynęło 14.06.2017, koszt 69,00 zł.
 4. Zespół Ekspertów MANAGER, wpłynęło 14.06.2017, koszt za godzinę 148,00 zł. powyżej 10 szkoleń
 5. Logos Centrum Edukacyjne, wpłynęło 16.06.2017 godzina 8,40, koszt za godzinę 78,00 zł., powyżej 10 szkoleń
 1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia zawarte w ofertach potwierdzją spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

WYBÓR WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20
 1. Angel BHP Sp. z o.o., 49,19 + 20 = 69,19 pkt,
 1. CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA", 80 + 20 = 100 pkt,
 2. Progenja Anna Jeglińska, 37,63 + 20 = 57,23 pkt,
 1. RAJOS CONSULTING, 66,37 + 20 = 86,37 pkt,
 2. Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS, 49,19 + 20 = 68,19 pkt,
 3. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 43,04 + 20 = 63,04 pkt,
 4. Zespół Ekspertów MANAGER, 18,61 + 20 = 28,61 pkt,
 5. Logos Centrum Edukacyjne, 35,31 + 20 = 55,31 pkt.

Wybrana została oferta firmy: CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH "DELTA":. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 28.06.2017

Dyrektor PCPR …………………………………………………